nieuws

Groot onderzoek driehonderd vervuilde locaties Overijssel

bouwbreed

zwolle – De provincie Overijssel is begonnen met een grootschalig onderzoek naar de mate van vervuiling op driehonderd plaatsen. De studie moet voor 2005 klaar zijn, omdat het ministerie van VROM dan alle mogelijke bodemvervuilingen in Nederland in kaart wil hebben.

In 2001 is door middel van archiefraadpleging al historisch onderzoek uitgevoerd om de verontreinigde Overijsselse kavels in beeld te krijgen. Hieruit kwamen zesduizend locaties die in mindere of meerdere mate vervuild kunnen zijn. Omdat het te duur is al die plekken te onderzoeken, heeft de provincie er slechts 5 procent (driehonderd stuks) geselecteerd, waarvan de vervuiling vrijwel zeker is. Op basis van deze onderzoeksresultaten, kunnen deskundigen zich een beeld vormen van de overige 5700 plaatsen, die niet worden onderzocht. Voor de uitvoering van de bodemonderzoeken en het veldwerk huurt de provincie een adviesbureau in. Dit bedrijf voert eerst een uitgebreid historisch onderzoek uit met een gedetailleerde archiefstudie. Daarna wordt besloten of bodemonderzoek nodig is, waarna de analyse van de grondmonsters duidelijk maakt of en in welke mate de grond vervuild is.

Kosten

De meest gevoelige kant aan dit grootscheepse onderzoek vormen de kosten. De vervuiler betaalt nog steeds, maar die is dikwijls niet meer te achterhalen. En dus zal de overheid of zullen de huidige gebruikers/eigenaars van de vervuilde grond moeten betalen. De provincie kondigt een overleg met de huidige eigenaars/gebruikers van de 300 geselecteerde locaties aan teneinde tot een regeling te komen, die zo gunstig mogelijk is voor beide partijen.

Reageer op dit artikel