nieuws

Waterbeleid kwestie van uitvoering

bouwbreed

den haag – Noodoverloopgebieden en verdere dijkverhogingen zijn noodzakelijk om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Een verplichte watertoets bij bouwprojecten wordt onderdeel van de nieuwe Vijfde nota ruimtelijke ordening. De plannen zijn al vastgelegd in nota’s en staatssecretaris Schultz Van Haegen (waterstaat) wil zich voorlopig beperken tot uitvoering daarvan.

In de toelichting op de begroting van volgend jaar gaf zij aan in een gespreid bedje te zijn terechtgekomen. ‘Ik hoef niemand in Nederland te overtuigen van het belang van waterbeleid.’ Haar voorganger De Vries heeft een paar belangrijke nota’s over het onderwerp gepresenteerd. De projecten in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn in volle gang. Volgend jaar worden de dijkverhogingen langs het IJsselmeer opgeleverd en het jaar daarop volgen nog een paar kleinere projecten. Ook is in de begroting een bedrag van ruim 500 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van de Maaswerken in Limburg. Volgend jaar verwacht het ministerie de oplevering van de dijkverhogingen uit dat programma. Het paarse kabinet heeft in 2001 de Derde Kustnota vastgesteld waarin de zwakke schakels langs de Noordzeekust zijn aangegeven. In dit kader worden binnenkort als eerste de zeeweringen in Zeeuws-Vlaanderen, Hoek van Holland-Kijkduin en de Kop van Noord-Holland aangepakt. Bovendien is 1,9 miljard gereserveerd voor uitvoering van plannen in het kader van Ruimte voor de Rivier. De aanbesteding van projecten krijgt in 2004 zijn beslag. Volgend jaar zal het kabinet een knoop doorhakken over inundatiegebieden. Ook hier liggen al voorstellen van de commissie-Luteijn en de staatssecretaris is niet van plan daar iets in te wijzigen. Dat betekent dat in het oosten van het land enkele stukken land worden aangewezen die mogen onderlopen bij hoogwater. Bewoners en grondeigenaren kunnen rekenen op een schadevergoeding als de gereguleerde overstroming nodig is. Anticiperen beschouwt de staatssecretaris als een sleutelwoord om te voorkomen dat drukbevolkte gebieden risico lopen. Om de medewerking van lagere overheden te garanderen zal het Rijk volgend jaar een Nationaal Bestuursakkoord Water sluiten met daarin alle afspraken over de uitvoering van het waterbeleid.

Gemaal

Volgend jaar staat ook de oplevering van een groot gemaal bij Gouda op het programma. De ingebruikname daarvan moet een einde maken aan de structurele wateroverlast waarmee de stad kampt. Enkele weken geleden stroomden delen van de binnenstad nog onder water door hevige regenval. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van de recente overstroming van de Elbe het KNMIopdracht gegeven door te rekenen wat het dergelijke watervloed in het Nederlandse stroomgebied zou hebben betekend. Op zeer korte termijn verwacht ze de uitkomst van dat onderzoek te kunnen presenteren. Opvallend is dat in de begroting bijna geen woord is gewijd aan de baggerproblematiek en dreigende tekorten aan beton- en metselzand. Indirect komt dit onderwerp wel aan de orde bij de verbetering van het vaarwegenstelsel. Prioriteit wordt gegeven aan het Lekkanaal, aanpassing van de Waal- en Maasroute en verbetering van van de verbinding Amsterdam-Lemmer-Delfzijl. Er is nog geen knoop doorgehakt over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

Reageer op dit artikel