nieuws

Boetes teken aan de wand?

bouwbreed

Net als in 2000 deelde de Arbeidsinspectie ook vorig jaar weer veel boetes uit aan bouwbedrijven; 840, meldt deze krant. ‘De bouw is met eenderde van het totaal weer de meest bekeurde sector’. Het is de vraag of dit hoge aantal representatief is voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.

Er zijn enkele redenen om aan te nemen dat de verhouding tussen het aantal boetes dat de Arbeidsinspectie oplegt en de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in elk geval niet één op één loopt, en dat is hoopvol. Want echt trots zijn we als bouwnijverheid natuurlijk niet op het veelvuldig overtreden van de Arbowet. Nee, we geloven liever dat er factoren zijn die het beeld vertekenen. Factoren die het aantal overtredingen opdrijven. Vooropgesteld, boetes worden niet voor niets gegeven en het hoge aantal dat de bouw in 2001 incasseerde, zal niemand hebben verrast; er valt immers nog veel te verbeteren. Weliswaar is er dit jaar sprake van een daling (in 2000 was het aandeel van de bouw in het totale aantal boetes nog ruim 40 procent), het nog altijd hoge aantal is een indicatie dat de bouw het in elk geval minder goed doet dan de sectoren waar het aantal beboete overtredingen al jaren veel lager is. Maar er is, zogezegd, een aantal verzachtende omstandigheden. Neem deze: in de bouw zijn de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers per definitie hoger dan in de meeste andere sectoren. Immers, de bouwplaats is een dynamische werkplek waar de veiligheidsmaatregelen voortdurend moeten worden aangepast en waar met de regelmaat van de klok nieuwe groepen werknemers ten tonele verschijnen. Waar in andere bedrijfstakken met een investering een risico voor de veiligheid vaak definitief is opgelost, moet aan de veiligheid op de bouwplaats voortdurend worden gewerkt. Het zal duidelijk zijn dat in de bouwnijverheid de kans op onvolkomenheden groter is. Vanwege dit feit kan de bouw ook nog eens rekenen op veel meer aandacht van de Arbeidsinspectie dan in andere sectoren het geval is. Juist omdat de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers groter zijn, zet de Arbeidsinspectie voor de bouwnijverheid veel mankracht in; iets dat overigens wederom werd gemeld in het jaarplan van de inspectiedienst voor 2002. Het gevolg is logisch: meer inspecties leiden tot een hoger aantal geconstateerde overtredingen.

Investeren

De verzachtende omstandigheden maken de cijfers van de Arbeidsinspectie minder verontrustend, maar vrijwaren de bouw niet. Sterker nog, het signaal dat ervan uitgaat, zullen we zeer serieus moeten nemen. Zo tekent valgevaar voor een vijfde van de 840 boetes. Bedrijven en organisaties zullen dus moeten blijven investeren. In het opleiden, bij- en nascholen van werknemers. In het zorgen voor goede V&G-coördinatie, die al in de ontwerpfase begint. In een goed verzuim- en reïntegratiebeleid, waarin veel aandacht is voor moderne beroepsziekten als RSI en werkstress. En in een grotere bewustwording, óók onder opdrachtgevers, die de financiële lasten van de veiligheidsmaatregelen moeten (willen) dragen. Als de aannemer de voor zijn project noodzakelijke veiligheidseisen in de prijs kan doorberekenen, stelt hem dat in staat de bouwplaats daadwerkelijk veilig te maken én te houden; een kwestie die overigens nogal eens onder spanning staat. Het uiteindelijke doel van de investeringen is een bedrijfstak waar werknemers in staat worden gesteld hun werk veilig en gezond uit te voeren. Met die positieve wind in de zeilen zal ook het andere voor ons gaan werken. Het verzuim en de arbeidsongeschiktheid komt op een lager peil naarmate de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden toeneemt. En ook het aantal boetes voor de bouw kan door strikt naleven van de Arbowet alleen maar lager uitvallen. Natuurlijk werken goede arbeidsomstandigheden ook positief voor de instroom. Immers, nieuwe werknemers stellen steeds hogere eisen aan hun werkklimaat. Zij werken het liefst in een veilige en gezonde omgeving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels