nieuws

‘Advies VNG aanbesteding deugt niet’

bouwbreed Premium

den haag – De aanbevelingen van de VNG voor verbetering van de aanbestedingspraktijk deugen niet. In plaats van verbetering van de marktwerking kan het resultaat van de voorstellen wel een het tegendeel kunnen zijn. Dat zegt het AVBB in een reactie op de VNG-voorstellen aan de parlementaire enquêtecommissie.

De bouwwerkgevers vinden het direct al onterecht dat de ideeën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de sfeer uitademen alsof de problemen rond openbare aanbesteding alleen maar een gevolg zijn van het gedrag van aannemers. ‘Luisterend naar de praktijkvoorbeelden van bouwers is veel kritiek mogelijk op het gedrag van overheidsopdrachtgevers. De VNG zou als koepel van gemeentelijke overheden net als de bouw kritisch moeten kijken naar de eigen rol bij het aanbestedingsproces’, laat het AVBB weten. In een notitie die de VNG eind vorige week naar de Tweede kamer heeft gestuurd, doet de gemeentelijke lobbyclub allerlei voorstellen voor aanpassing van het Uniform Aanbestedings Reglement (UAR 2001). Zo wil de VNG onder meer dat de begrotingen van alle bouwers die meedingen in een aanbesteding openbaar worden.

Verstoren

Het AVBB wijst dit zonder meer af. ‘Dit staat haaks op de beginselen van goed ondernemerschap om binnen de mogelijkheden die een bestek biedt zo handig en efficiënt mogelijk te organiseren en in te kopen. Begrotingen kunnen gegevens bevatten die bij openbaarmaking de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven verstoren. Dat geldt zowel tussen bouwbedrijven onderling als tussen bouwbedrijven en leveranciers en onderaannemers. Het inkoopbeleid van een bedrijf is één van de onderdelen waarop wordt geconcurreerd. Beperking van concurrentie leidt nooit tot kostenreductie.’ Daarnaast zijn de beperkende bepalingen rond het inzien van de begroting in de huidige UAR bedoeld om leuren door opdrachtgevers tegen te gaan. Ook wordt beoogd te vermijden dat aanbesteders de laagste inschrijver onder druk zet om bepaalde onderdelen van de begroting te verlagen. In de praktijk dreigt dat laatste te gebeuren. Indien opdrachtgevers alle specificaties kennen, dan blijken ze in de praktijk alleen maar oog te hebben voor de goedkoopste posten uit de diverse begrotingen. Dat een aanbieding een zaak van plussen en minnen in de afzonderlijke begrotingsposten is, valt dan niet duidelijk te maken.

Doorn

Ook de zogenoemde ongeclausuleerde gunningsvrijheid is het AVBB een doorn in het oog. Dit zou betekenen dat opdrachtgevers zonder enige opgave van redenen niet behoeven te gunnen. Dat acht het AVBB in strijd met alle beginselen van behoorlijk bestuur. Het verbond wijst er daarbij tevens op dat bijvoorbeeld in Duitsland men nog striktere regels heeft. Daar is een gunningsplicht waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Het AVBB is overigens niet alleen maar negatief. Het streven naar meer transparantie bij openbare aanbestedingen wordt toegejuicht. De voorstellen van de VNG leiden daar echter volgens het AVBB niet toe. ‘De aanbevelingen van de VNG leiden tot een verslechtering van de economische positie van de inschrijvers bij aanbestedingen. Waar het AVBB juist wil dat alle gemeenten handelen volgens het UAR 2001, kleedt de VNG met haar voorstellen deze evenwichtige afspraken uit.’

Reageer op dit artikel