nieuws

RWI vraagt om aanpak slecht functionerende arbeidsmarkt

bouwbreed

den haag – Het is nodig dat een aantal regelingen op het gebied van de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Ze moeten meer gericht worden op een betere aansluiting van het aanbod op de vraag maar personeel. Dit schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan de kabinetsinformateur.

De Raad laat zien dat de arbeidsmarkt momenteel niet goed functioneert. De achter ons liggende tijd van hoogconjunctuur heeft dat wel bewezen. Aan de ene kant veel te veel onvervulde vacatures, aan de andere kant veel te veel mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Daar moet iets aan gebeuren schrijft RWI-voorzitter J. van Zijl. Volgens de raad is het feit dat uitkeringsgerechtigden die gaan werken er nauwelijks op vooruit gaan, een belangrijke oorzaak een gebrekkige aansluiting tussen vraag en aanbod. Die wordt weer veroorzaakt doordat de productiviteit van werklozen en arbeidsgehandicapten voor de potentiële werkgever onvoldoende opweegt tegen de loonkosten.

Middelen

Weliswaar is er een fiscaal instrument dat ook zijn vruchten afwerpt, de zogeheten specifieke afdrachtkorting (spak), maar die kan beter. De RWI meent dat dit mogelijk is door onder meer een betere afstemming van de loongrens op het maximum van de laagste cao-schalen. Ook andere middelen, als betere scholing, begeleiding van werkzoekenden en als smeerolie dan nog tijdelijke subsidies, helpen volgens de Raad om mensen weer terug te krijgen op de arbeidsmarkt. Daarbij is dan wel bijzondere aandacht nodig voor mensen die al langdurig een wao-uitkering krijgen. Nu is de regelgeving vaak zo ingewikkeld dat die een drempel vormt voor terugkeer van een arbeidsgehandicapte. De regels moeten dan ook simpeler gekoppeld aan laagdrempelige voorzieningen en bepaalde rechten op ondersteuning.

Reageer op dit artikel