nieuws

Invloed van opdrachtgever op materialen

bouwbreed

De vraag of een bouwstof is voorgeschreven, moet worden betrokken van een voorgeschreven leverancier of dat de aannemer vrij is in zijn keuze, kan nog wel eens feitelijke problemen oproepen. De consequenties van de bepaling zijn van belang, want bij een voorgeschreven bouwstof of voorgeschreven leverancier trekt de opdrachtgever aansprakelijkheid naar zich toe.

In Bouwrecht (juni 2002) zijn twee uitspraken opgenomen die betrekking hebben op respectievelijk de vrije keuze van bouwstoffen door de aannemer en een beperkte vrijheid van de aannemer, omdat sprake is van een voorgeschreven leverancier. In de eerste zaak (RvA 31 juli 2000, nr. 21.500, BR 2002, p. 525) betrof het de vervanging van tuindeuren; de opdrachtgever stelde het niet eens te zijn met aannemers keuze van de leverancier. De aannemer moest een andere leverancier kiezen, maar ging daar niet mee akkoord. Arbiter overweegt als volgt. Behoudens een andersluidende afspraak -die hier niet aan de orde is- is de aannemer in principe vrij zijn leverancier te kiezen. Ten onrechte heeft de opdrachtgever dan ook de aannemer niet in de gelegenheid gesteld om tot vervanging van de tuindeuren over te gaan. De opdrachtgever die invloed wil uitoefenen op de bouwmaterialen, heeft daarvoor verschillende mogelijkheden. Hij kan bepaalde bouwmaterialen voorschrijven of hij kan de leverancier van bouwstoffen voorschrijven. In het laatste geval komt dat neer op het voorschrijven van een bepaalde bouwstof, als die leverancier maar een bepaalde bouwstof levert. In beide gevallen trekt de opdrachtgever aansprakelijkheid naar zich toe. Op grond van paragraaf 5 lid 4 UAV 1989 is de opdrachtgever aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen (deze zijn naar hun aard niet geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd). Voor specifieke ongeschiktheid (dat wil zeggen, de bouwstoffen zijn in beginsel geschikt, maar nu net deze lading is beschadigd en daardoor niet meer bruikbaar) is de aannemer zelf aansprakelijk. Op grond van paragraaf 5 lid 5 is de opdrachtgever ook aansprakelijk voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor de niet of niet tijdige levering van voorgeschreven bouwstoffen, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot de leverancier (dan had hij immers voor tijdige levering kunnen zorgdragen door een andere leverancier uit te kiezen).

Deugdelijk

De opdrachtgever is niet aansprakelijk op grond van de UAV 1989 voor de leverancier die niet deugdelijk presteert en daardoor er de oorzaak van is dat de aannemer schade lijdt. Dit is anders bij de voorgeschreven onderaannemer, waar par. 6 lid 27 UAV 1989 de aannemer recht geeft op vergoeding van de meerdere uitvoeringskosten indien de onderaannemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert. In beide gevallen wordt de keuzevrijheid van de aannemer beperkt. Bovendien is het verschil tussen voorgeschreven leverancier en voorgeschreven onderaannemer niet altijd feitelijk makkelijk te maken. Juridisch worden beiden gekwalificeerd als hulppersoon. Het is dan ook niet duidelijk waarom de UAV 1989 dit onderscheid maakt. Het andere geval (RvA 29 mei 2001, BR 2002, p. 526 e.v.) betreft een voorgeschreven leverancier. Om dit geval stelt de opdrachtgever dat geen sprake was van een voorgeschreven leverancier. Arbiters denken er anders over. In het bestek was opgenomen: ‘kunststof kantelstuw in frame: type RKLS van B’. De opdrachtgever was van mening dat ‘B’ een soortnaam was (de opdrachtgever had belang bij deze stelling, omdat de leverancier te laat had geleverd). Nee, oordelen arbiters: ‘B’ is geen soortnaam, en dat betekent dat de aannemer niet vrij was in zijn keuze van de leverancier. Nu de besteksbepalingen ook niet voorzien waren van de toevoeging ‘of gelijkwaardig’ zoals te doen gebruikelijk als het de aannemer vrij staat de bouwstoffen van een bepaald type te betrekken bij een leverancier naar keuze, gold eens te meer dat van een voorgeschreven leverancier sprake was, aldus arbiters.

Reageer op dit artikel