nieuws

Herstel getij op de Grevelingen

bouwbreed

den haag – Met de aanleg van de Brouwersdam verdween het getij van de Grevelingen. Een volgende dam die in het kader van de Deltawerken werd aangelegd, was de Oosterschelde. Dat werd een open dam. Herstellen van de getijbeweging op de Grevelingen zou uit milieu-oogpunt aantrekkelijk kunnen zijn. Dat zou kunnen door in de dam een getijdecentrale te bouwen.

Herstel van de estuariene dynamiek voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta is wat Bureau Waardenberg voor de geest stond bij het initiatief voor het plan ‘Delta Synergie’. Het plan is samen met de ingenieursbureaus H2iD, Alkyon en de Provincie Zuid-Holland uitgewerkt en ingezonden voor de Habiforum-prijsvraag ‘Waterlandschap van de Toekomst’. Habiforum is een publiek-private stichting die dient als een expertisenetwerk voor meervoudig ruimtegebruik. Habiforum wil kennis beschikbaar krijgen die ertoe leidt dat in Nederland kosteneffectiever, duurzamer en leefbaarder met onze ruimte wordt omgegaan. De eerste prijs van de prijsvraag ging eind vorig jaar naar Kuiper Compagnons met hun inzending ‘Het Dotterlandschap’, een nieuw waterlandschap tussen Oude Rijn en Hollandse IJssel. Dat Delta Synergie niet in de prijzen is gevallen, wil niet zeggen dat het plan verloren is gegaan. Het plan wordt meegenomen in de interprovinciale visie ‘Delta inZicht’.

Alternatief

Ir. S.M. Veen van Bureau Waardenburg en één van de initiatiefnemers voor ‘Delta Synergie’ staat nog steeds achter het plan met een open Brouwersdam met daarin een getijdecentrale. Getijde-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstelling om in 2020 duurzame energie 10 procent van het totale energieverbruik in Nederland te laten zijn. Getijdecentrales zijn bovendien een duurzaam alternatief voor de inmiddels sterk bekritiseerde windmolenparken. De Brouwersdam is volgens hem bij uitstek geschikt als locatie voor een getijdecentrale. Kijkend naar de locaties in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, valt de Westerschelde af. Economische belangen van scheepvaart kunnen geen verstoring hebben. Aan de Oosterschelde moet je niet verder rommelen, want dat geeft extra demping van het getij en die is ongewenst. Zowel uit ecologisch als economisch perspectief. In de Grevelingen is momenteel geen getij. Dat bekken wordt afgesloten door de Brouwersdam en de Grevelingendam. Openen van de dam zou betekenen dat het getij weer terugkeert op de Grevelingen. Dat betekent ecologisch gezien winst. Door een getijdecentrale in de dam te bouwen, ontstaan ook economische voordelen. Volgens het plan Delta Synergie kunnen in het noordelijk deel van de Brouwersdam over een lengte van 1200 meter negentig turbines worden aangebracht met een gezamenlijk vermogen van circa 100 megawatt. Het gaat om visvriendelijke turbines met een relatief laag rendement van 0,6. De opbrengst van de getijdecentrale zal ongeveer 137 miljoen kilowattuur bedragen, ongeveer de behoefte van de bevolking van de eilanden Goeree en Schouwen-Duiveland. Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat rekening moet worden gehouden met een kostprijs van de stroom van rond de 50 eurocent.

Afwachtend

Dit niveau was voor elektriciteitsleverancier Nuon interessant genoeg om het plan nader te bezien. Door het vervallen van de vrijstelling voor ecotaks van waterkracht – getijde-energie valt daaronder – is het eerdere enthousiasme getemperd. Waterkracht is volgens de energiebedrijven niet rendabel meer. Zij hebben de investeringen in waterkrachtstroom stopgezet en Nuon heeft een afwachtende houding aangenomen. Alhoewel Delta Synergie wordt meegenomen in de interprovinciale visie ‘Delta inZicht’ is het plan ook al onder de aandacht aangebracht van meerdere organisaties. Rijkswaterstaat is bezig met plannen voor een extra spuivoorziening in de Afsluitdijk. Dat zou een goede gelegenheid kunnen zijn om proeven met verschillende soorten getijdeturbines te doen. Bij het ministerie van Economische Zaken is het plan ook gepresenteerd, mede om de mogelijkheden van een pilotproject (de Afsluitdijk) te bezien. Veen benadrukt dat als het tot uitvoering zou komen, het dan wel om een miljardenproject gaat. ‘Delta Synergie was een droom. Het is goed om te zien dat het plan toch positief wordt opgepakt’, aldus de intiatiefnemer.

Reageer op dit artikel