nieuws

GIW ter discussie als potentiële arbiter

bouwbreed Premium

hardenberg – Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is niet geschikt als hoeder van een nog op te richten arbitrage-instituut voor woningkopers. Dat heeft voorzitter J. van Dijk van het garantiefonds van aannemers Woningborg door laten schemeren. Daarmee neemt hij afstand van de betrokken consumentenorganisaties, de aannemersfederatie AVBB en staatssecretaris Remkes die wel wat in het GIW als arbiter zien.

Van Dijks grootste bezwaar tegen het GIW is het gebrek aan onafhankelijkheid. ‘De sfeer bij het GIW wordt bepaald door juristen en politici’, stelt hij met een afkeurende toon in zijn stem. Hij vindt dat de organisatie regentesk te werk gaat en de belangen van haar achterban, de woningbouwers, onvoldoende onderkent. Daarnaast baseert het GIW zijn huidige positie op het verleden toen de overheid nog een grote opdrachtgever was. ‘Dat is nu niet meer zo. Tegenwoordig ligt het zwaartepunt van het overleg bij aannemer en koper.’ Het GIW, waarin naast bouwers en aannemers de overheid en consumenten zijn vertegenwoordigd, wordt getipt als huismeester van een nieuw arbitrage-instituut voor woningkopers. Deze nog op te richten geschillenbeslechter gaat alle conflicten oplossen tussen particuliere kopers en aannemers. Op het moment is dat nog niet zo. Wanneer het mankement aan de nieuwe woning onder het garantiecertificaat van het GIW valt, verzorgt deze organisatie ook de juridische afwikkeling van het probleem. Zaken die buiten de certificering vallen worden aan de Raad van Arbitrage voorgelegd.

Onwenselijk

Alle partijen vinden deze situatie onwenselijk en hebben in 1996 een convenant getekend waarin de vestiging van één arbitrageloket is vastgelegd. Sinds die tijd wordt er ruzie gemaakt over waar deze ene balie voor de consument moet komen: geheel onafhankelijk, bij de Raad van Arbitrage of bij het GIW. De laatste optie heeft nu met de steun van Remkes de beste kaarten in handen. Maar het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), waarvan Van Dijk vice-voorzitter is, verzet zich tegen de politieke druk. Met zijn kritiek op het GIW lijkt Van Dijk zich namens Woningborg achter het NVOB te scharen. Daarbij komt dat Van Dijk vindt dat het GIW niet over de juiste middelen beschikt om juridische zaken, zoals arbitrage, ter hand te nemen. ‘Het GIW is er voor de certificering.’ De bestuurder hecht, zich beroepend op de Nederlandse grondwet, aan de ‘scheiding der machten’, waarbij hij een regelgevende en een juridische macht onderscheidt. Het GIW heeft als certificeerder hierbij de taak om regels te maken, maar de vraag waar de juridische macht ligt, wordt zorgvuldig door hem gemeden. ‘Daar ga ik nu niet op in, dat bewaar ik voor het overleg’, zegt de bestuurder in de hoop op een nieuwe vergaderronde. Maar die blijft vooralsnog uit. Een eerder geplande bijeenkomst met vertegenwoordigers van het GIW heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast vindt Van Dijk het ongepast dat andere partijen hun standpunten in de pers naar voren schuiven. ‘Zaken doe je in stilte’, stelt de Twentse ondernemer. En de brief die hij eind mei naar het GIW stuurde, waarin Van Dijk een nieuwe overlegronde voorstelt, is nog steeds niet beantwoord.

Perspectief

Het gebrek aan overleg, zo realiseert Van Dijk zich, blijft niet zonder gevolgen. ‘De communicatie is slecht waardoor er geen evenwicht is’, vat hij zijn zorgen samen. Toch ziet hij perspectief. Uitgaande van zijn stelling dat het om de relatie tussen huizenkoper en huizenbouwer gaat, flirt Van Dijk nu met de VEH. Het voorstel dat F. van Loon namens deze organisatie heeft rondgestuurd biedt, hoewel hij er niet op alle fronten positief tegenover staat, ‘openingen’. De verstoorde relaties vinden volgens Van Dijk hun oorsprong in een commissie van het AVBB. Die werd eind 2000 opgezet om de problemen in kaart te brengen. Maar deze commissie, die werd geleid door oud-AVBB-voorzitter H. Bart, heeft na de publicatie van het rapport ook aangegeven hoe de zaak opgelost zou kunnen worden. En dat was volgens Van Dijk een brug te ver. Het voorstel maakte reacties van alle partijen los, wat ‘verstorend heeft gewerkt, ook binnen de AVBB’. Het advies heeft tot een jaar uitstel van de onderhandelingen geleid, meent Van Dijk. Vooral omdat iedereen zich ermee ging bemoeien. Maar nu is het toch tijd om weer aan tafel te schuiven. ‘Als iedereen in zijn hokje blijft zitten, komen we er niet uit’, dringt hij er bij de andere organisaties op aan om zijn schriftelijke uitnodiging van eind mei te accepteren.

Reageer op dit artikel