nieuws

Uiterwaarden bij Neerijnen herinrichten met oog op veiligheid

bouwbreed

neerijnen – Het Deltaplan Grote Rivieren is afgerond, maar de veiligheid voor de lange termijn vergt nog de nodige inspanning. Meer ruimte voor de rivier, bijvoorbeeld door het verlagen van uiterwaarden, moet Nederland beschermen tegen grotere pieken in de hoogwaterafvoer. De Heesseltsche Uiterwaarden bij Neerijnen is een van de gebieden die opnieuw moeten worden ingericht om aan die veiligheid bij te dragen.

De herinrichting van dit gebied is een complexe aangelegenheid. Aanvankelijk stonden de Heesseltsche Uiterwaarden begin jaren negentig gepland als natuurontwikkelingsproject. Het gebied van 340 hectare langs de Waal maakt deel uit van het Strategisch Groenproject Fort Sint Andries. Maar toen Rijkswaterstaat (RWS) de regie over het gebied kreeg en de veiligheid door het hoogwater van 1993 en 1995 meer op de voorgrond kwam, bleek het plan niet aan de eisen te voldoen. Er werd een nieuwe start gemaakt voor een plan waarin natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier samengaan.

Achterdochtig

De bewoners van Heesselt en omgeving werden echter achterdochtig. Het hardnekkige gerucht ging dat de overheid de plannen voor de Heesseltsche Uiterwaarden al klaar had liggen en de geboden inspraak schijn zou zijn. ‘Er is niet adequaat op dat gerucht gereageerd’, verzucht Wim van Steeg, projectleider voor het gebied bij RWS. ‘Dat er in die periode steeds wisseling was van projectleiders, kwam de continuïteit evenmin ten goede. Maar het is vooral moeilijk begrip te kweken voor alle procedurele stappen die nodig zijn om een plan tot uitvoer te brengen.’ Inmiddels wordt de startnotitie voor het gebied in concept opgesteld. Het duurt nog tot eind dit jaar voordat de definitieve startnotitie klaar is en wordt ingediend. Inspraak is dan al begonnen. ‘We moeten goed communiceren en heel goed luisteren om niet in de oude situatie te vervallen’, vindt Van Steeg. ‘In de startnotitie wordt alle beschikbare informatie samengebracht. Daarmee kunnen we een nieuwe lijn uitzetten.’ Om onzekerheid bij de omwonenden weg te nemen, is een aantal statements opgenomen. ‘Zo is al duidelijk dat de uiterwaard moet worden verlaagd om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen’, geeft Van Steeg als meest concrete voorbeeld.

Maatregelen

In de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier wordt een groot aantal maatregelen opgenomen die moeten zorgen dat de rivieren in 2015 een hoogwaterpiek van 16.000 m3/s bij Lobith kunnen verwerken. Het Deltaplan Grote Rivieren heeft als resultaat dat 15.000 m3 veilig kan worden afgevoerd. Evenals bij Heesselt wordt op veel plekken, onder meer in de Afferdense en Deestsche Waarden, de Rosandepolder en de Gendtse Waarden, in het winterbed van de rivier gezocht naar meer ruimte voor het rivierwater. Hoe de Heesseltsche Uiterwaarden uiteindelijk worden ingericht ligt nog lang niet vast. De adviesgroep, met belanghebbenden, heeft een belangrijke stem. Behalve ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling is er ook aandacht voor cultuurhistorie en recreatie. Verontreinigde grond wil RWS zoveel mogelijk binnen het gebied hergebruiken, zand en klei kunnen op de markt worden verkocht. ‘Zandwinning is hier geen primaire activiteit’, benadrukt de projectleider. De ideeën krijgen straks vorm in het inrichtingsplan. Vervolgens moet een milieu-effectrapportage (mer) voor het gebied worden opgesteld. De daadwerkelijke uitvoering begint niet eerder dan 2006.

Reageer op dit artikel