nieuws

NVBvestigt hoop op nieuw kabinet

bouwbreed

NVBvestigt hoop op nieuw kabinet

Paars II heeft heel veel overhoop gehaald, maar per saldo weinig gepresteerd. De hoop van NVB ontwikkelaars & bouwondernemers is daarom gevestigd op een nieuw kabinet.

NVB verwacht van die nieuwe regering: • een beleid waarbij de consument centraal staat en keuzevrijheid heeft, zonder de dogmatiek van 33 procent vrije kavelbouw; • een op doorstroming gericht bouwbeleid; • meer aandacht voor gelijkvloers wonen met een tuin, vooral voor ouderen vanaf 55 jaar, in met name de stedelijke gebieden; • een minder stringent ruimtelijke-ordeningsbeleid in de zogenoemde buitengebieden; • een ander grondbeleid. Dat wil zeggen, dat gemeenten en private partijen op de grondmarkt een gelijkwaardige positie moeten krijgen en een gematigd grondprijzenbeleid door onder meer een definitief halt toe te roepen aan de gemeentelijke grondquote; • een stringent wettelijk kader waarbinnen gemeenten eisen ten aanzien van de woonkwaliteit mogen stellen. Gemeenten hinken momenteel op twee gedachten. Aan de ene kant willen zij meer keuzevrijheid voor de consument en aan de andere kant schrijven zij de consument van alles voor. • een drastisch terugdringen van de bureaucratie rond het ontwikkelen en bouwen, zoals kortere procedures, beperking van bezwaar- en beroepsmogelijkheden, vereenvoudiging van procedures en regelgeving; • een beheersing van de bouwkosten; • een pas op de plaats voor het dubobeleid. Er is momenteel al zeer veel bereikt op het terrein van duurzaam bouwen. Elke verdere uitbreiding kost zeer veel vóór de komma en levert slechts effecten achter de komma op. • Een effectieve aanpak van de stedelijke vernieuwing.

Reageer op dit artikel