nieuws

Keuze van energiepartner via een aanbesteding niet simpel

bouwbreed

De keuze van een energiepartner in een gemeente kan tegenwoordig ook onderwerp van een openbare aanbesteding zijn, door toepassing van het Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI). De verwikkelingen rondom de aanbestedingsprocedure van de energievoorziening voor het bedrijventerrein De President in de gemeente Haarlemmermeer tonen aan dat de toepassing van dit besluit geen eenvoudige zaak is. Het BAEI is een algemene maatregel van bestuur (staatsblad 2001/126) die per 1 mei 2001 in werking is getreden en ressorteert onder de Elektriciteits- en Gaswet. Het besluit doorbreekt het exclusieve recht van de netbeheerder onder de Elektriciteits- en Gaswet om een energie-infrastructuur aan te leggen (energielevering valt niet onder het besluit). Met het BAEI krijgt een gemeentebestuur de keuzemogelijkheid om de traditionele weg te blijven bewandelen van een exclusief contract met de netbeheerder in een verzorgingsgebied of de nieuwe weg van het besluit te volgen en daarmee onder meer eisen te stellen ten behoeve van een duurzame energiebesparende infrastructuur.

Kiest een gemeentebestuur voor toepassing van het BAEI dan verplicht het besluit om de opdracht tot aanleg door middel van een ‘openbare procedure’ op de markt te zetten. Het regelt niet hoe die openbare procedure er uit moet zien. Ook de toelichting is daarover vaag. De procedure zou moeten voldoen aan de beginselen van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit. Tevens wordt er impliciet een verband gelegd met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Is de ‘openbare procedure’ daarmee gelijk te stellen aan de openbare procedure van de Europese aanbestedingsregelgeving? Na enkele voorlichtingsbijeenkomsten, Kamervragen en een brief van de minister is inmiddels wel duidelijk dat dát niet het geval is.

Concessieovereenkomst

Bij het plaatsen van een opdracht tot aanleg van een energie-infrastructuur gaat het overigens niet primair om de aanleg van de infra (bijvoorbeeld door een aannemer), maar meer om de keuze van een energiepartner die een aantal zaken gaat coördineren en vervolgens de infrastructuur aanlegt. Die energiepartner wordt voor die werkzaamheden niet door de gemeente betaald; hij krijgt het recht om zijn energiebesparend plan terug te verdienen. Er is dus sprake van een (soort) concessieovereenkomst. Concessieovereenkomsten voor werken worden door de Europese richtlijn werken bestreken. Daarom heeft de gemeente Haarlemmermeer voor het bedrijventerrein De President gekozen voor toepassing van de bijzondere procedure van artikel 3 richtlijn werken (concessie). Daartegen kwam bezwaar en in november 2001 is de aanbesteding opgeschort. De reden voor opschorting was ‘terug te vinden’ in de beantwoording van de Kamervragen bij brief van 5 oktober 2001. Uit die brief van de minister bleek dat het BAEI niet van toepassing is op bedrijventerreinen en tuinbouwgebieden. Uit de tekst van het besluit was dit geenszins af te leiden. Daarin wordt het geografisch toepassingsgebied omschreven als: ‘gebieden waarin projecten voor de bouw of vernieuwing van tenminste 500 woningen of woning-equivalenten worden ontwikkeld’ (artikel 2). Niettemin heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten de aanbesteding voort te zetten, waarmee zij een mogelijk verwijt van schending van (hogere) Europese aanbestedingsregelgeving voorkomt. Zij heeft een bijgesteld tenderdocument uitgebracht en alle potentiële gegadigden uitgenodigd overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de richtlijn werken. Toepassing van een aanbestedingsprocedure overeenkomstig de Europese regelgeving ligt bij de keuze van een energiepartner het meest voor de hand. Gaat het om een project voor woning- of utiliteitsbouw dan kan aanbesteding van een concessieovereenkomst uitkomst bieden. Bij de aanleg van bedrijventerrein of glastuinbouw of in gevallen van samenloop (woningbouw en bedrijventerrein), bestaat in het licht van de recente problemen in de Haarlemmermeer nog de nodige onzekerheid over de meest voor de hand liggende procedure.

Reageer op dit artikel