nieuws

Gebouwdossier een goed idee van Remkes

bouwbreed

Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) heeft op de valreep van het kabinet Kok nog even snel een, niet onbelangrijk, voorstel voor toekomstige bouwregelgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. Een in het oog vallend stuk is het zogenoemde ‘gebouwdossier’.

De staatssecretaris wil dat elk gebouw een dossier meekrijgt waarin de specifieke kenmerken ervan, de staat van onderhoud en, eventueel aangebrachte, wijzigingen staan beschreven. Uiteraard dienen in het dossier ook de vluchtwegen, gedetailleerd en geactualiseerd, duidelijk te zijn beschreven. Remkes wil met z’n voorstel twee doelen dienen: enerzijds wil hij (onnuttige) regels schrappen en overlapping voorkomen en anderzijds wil hij de kwaliteit van de controle en het handhaven van de voorschriften verbeteren. Het laatste dient tijdens de bouw maar ook, en daar zitten nieuwe elementen in, tijdens het gebruik van het gebouw te gebeuren. ‘Volendam’ heeft de noodzaak van een dergelijke, duurzame bewaking op trieste wijze aangetoond. Remkes vult z’n voorstellen nog aan met verbeteringen bij de behandeling van bouwvergunningen door Bouw- en Woningtoezicht.

Overlappingen

Het bovenstaande lijkt allemaal nuttig en nodig. Maar indien het nieuwe gebouwdossier van Remkes niet wordt afgestemd op reeds bestaande arbowetgeving, kunnen we erop rekenen dat we er overlappingen bij krijgen plus de ongewenste verwarring. En dat heet nu juist de bedoeling níet te zijn. Het Arbobesluit ‘bouwproces’ kent al acht jaar de verplichting om in de ontwerpfase een veiligheids- en gezondheidsdossier voor het gebouw op te stellen. Dit V&G-dossier heeft tot doel veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de beheerfase te voorkomen door (van tevoren) adequate maatregelen te treffen. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat gevaarlijke en ongezonde werksituaties al in de ontwerpfase van een bouwwerk worden onderkend en in beginsel aan de bron worden bestreden. Het gaat hierbij om reiniging, inspectie en klein onderhoud. Definitieve voorzieningen, die redelijkerwijs en volgens de stand der techniek mogelijk zijn, moeten in die fase worden voorgeschreven. Men moet veilig kunnen werken aan/op gevels en daken, in technische ruimten en kruipruimten. Het kan in dit verband ook gaan om voorgeschreven maatregelen bij het bewerken of slopen van materialen of onderdelen waaraan bijzondere gevaren zijn verbonden.

Leidraad

Het reeds bestaande V&G-dossier verwijst naar de voornoemde voorzieningen en maatregelen en geeft zonodig toelichtingen en instructies. Zoals geschreven, deze activiteiten behoren tot de verplichtingen van de opdrachtgever van een te bouwen project. Komen we in de uitvoeringsfase van de bouw dan moet de (coördinerende) aannemer het V&G-dossier (zonodig) aanvullen of aanpassen. Bij oplevering moet het ter hand worden gesteld aan de eigenaar of beheerder van het gebouw. In feite krijgt deze hiermee een leidraad voor doelmatig en veilig gebruik van het gebouw. Naar mijn ervaring scoort bovengenoemde verplichting hoog als het gaat om het níet naleven ervan. Zelfs de term ‘veiligheids- en gezondheidsdossier’ is bij veel opdrachtgevers, adviseurs en ontwerpers (die toch de verantwoordelijken zijn) volstrekt onbekend. Je komt bij nieuwbouw maar zelden zo’n dossier tegen en vind je er wél een dan stelt het weinig voor. Maar kennelijk ligt daar niemand wakker van, zelfs de Arbeidsinspectie niet.

Doelmatig

Remkes’ gebouwdossier kan aan de klucht met het V&G-dossier een eind maken. In feite wordt het V&G-dossier via ‘Remkes’ ingeruild voor een wél doelmatig instrument. Permanente voorzieningen om een gebouw op veilige en gezonde wijze te kunnen beheren moeten niet worden geregeld via arbowetgeving (SZW) maar in bouwwetgeving, dus bij VROM – bij ‘vluchtwegen’ is dat trouwens al gebeurd. En natuurlijk dient dat bij voorkeur te worden gedaan in het beoogde ‘gebouwdossier’ dat dan met de aanvraag bouwvergunning wordt ingediend. Dat de nieuwe benadering vraagt om een adequate scholing van de ambtenaren die voor een doelmatige sturing en controle moeten gaan zorgen, zal duidelijk zijn.

Reageer op dit artikel