nieuws

Delfzijl moet z’n draai nog zien te vinden

bouwbreed Premium

delfzijl – Delfzijl is hard bezig om zijn imago als woongemeente op te poetsen. Maar liefst een derde van de woningvoorraad verdwijnt uiteindelijk om plaats te maken voor een gedifferentieerder aanbod. Eind deze maand vindt de presentatie plaats van de stedenbouwkundige onderlegger voor de Ring, Delfzijl-Noord en de Centrale Groene Ruimte. Voor de metamorfose wil de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl met één consortium in zee.

Tot 2010 gaan maar liefst tweeduizend woningen tegen de vlakte. In relatieve stilte ondergingen eerder 1100 woningen hetzelfde lot. Gezamenlijk vormen ze een derde van de woningvoorraad. De sloopdrift is vooral in Delfzijl-Noord zichtbaar. Hier verdwijnen een winkelcentrum en 1250 woningen, overwegend in de sociale huursector. De portiek-, rijtjes- en flatwoningen uit de vijftiger en zestiger jaren wijken voor zevenhonderd nieuwbouwwoningen waarvan een derde in voornoemde financieringscategorie. W. Brouwer, directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl BV (OMD), spreekt van ‘één grote kaalslag’. Alleen de drie hoofdwegen blijven intact. Naar verwachting zal medio volgend jaar de eerste bouwvergunning worden afgegeven. OMD, een samenwerkingsverband van de gemeente Delfzijl, Acantus Woongroep en de provincie Groningen, is de zelfstandig opererende projectorganisatie die is belast met de uitwerking en uitvoering van het revitaliseringsproces. In 2010 moet de operatie zijn voltooid. In ieder geval zal er ‘zeker niet alles van hetzelfde komen’, aldus Brouwer, daarbij doelend op de monofunctionele bebouwing in het verleden.

Samenhang

Ooit was de aan de zee gelegen stad 80.000 inwoners toegedicht. Dat aantal werd echter nooit gehaald. Het aantal stokt momenteel op zo’n 25.000 inwoners. Alleen ingrijpende veranderingen kunnen de neerwaartse spiraal waarin de stad was beland, een halt toe te roepen, zo concludeerde de Commissie Woonproblematiek Delfzijl onder leiding van F. Tielrooij drie jaar geleden. Om de leegloop te stoppen moet er een gedifferentieerder woningaanbod komen. Daarnaast opereren de verschillende woonbuurten momenteel als eilanden zonder onderlinge samenhang. De herstructurering begint dan ook met het slechten van een aantal fysieke barrières. De spoorlijn en de Parallelweg splitsen de stad nu in een noordelijk en zuidelijk deel. Een nieuw aan te leggen rondweg kan daarin verandering brengen. Brouwer trekt de vergelijking met ‘een rijgketting’. Het groene middengebied dat door deze weg wordt omsloten, moet zich ontpoppen tot een groot centraal park. Met zo’n 35 hectare wordt het groter dan het Vondelpark. De randen bieden kansen voor vrijstaande woningbouw. In het zuidelijke deel is de ingreep minder rigoureus. Wel zal de uit de tachtiger jaren daterende wijk Tuikwerd grondig worden aangepakt. Het is de bedoeling dat de huizen in de kruip-door-sluip-door-hofjes met de voorkant aan de weg komen te liggen. De nu nog vele versnipperde stukjes onbeheersbare openbaar groen worden bij de woningen getrokken. Naast Delfzijl-Noord en de ringweg zal ook de kop van het historische centrum worden aangepakt. Brouwer: ‘De stad is te veel van de zee afgekeerd. Door de rondweg deels langs zee te laten lopen, ontstaat een sterkere binding van de stad met de zee.’ Appartementenbouw achter de dijk kan daar eveneens toe bijdragen. Brouwer heeft bij de vernieuwingen onder meer Harlingen voor ogen. ‘De steden hebben met elkaar gemeen dat ze én aan het wad en aan een eindstation van het spoor liggen.’ Aanleg van een strand en een boulevard behoren eveneens tot de plannen. Volgens het Masterplan Delfzijl dat aan de herstructurering ten grondslag ligt, moeten de bestaande kwaliteiten als water – de Waddenzee, het Damsterdiep en het Eemskanaal – en de landschappelijke omgeving zoals de omliggende terpen- en Groninger landschap beter worden benut bij het creëren van aantrekkelijke(re) woonlocaties. Het masterplan van de hand van Kees Christiaanse in samenwerking met Bureau Middelkoop werd afgelopen najaar door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de uitwerking van het masterplan voor de Ring, Noord en de Centrale Groene Ruimte is het Ontwerpatelier van de Rijksbouwmeester inhoudelijk bij het planproces betrokken geweest. Delfzijl behoort namelijk tot een van de zes landelijke voorbeeldprojecten ‘Openbare Ruimte in visie’. Het resultaat van deze krachtenbundeling wordt op 16 mei intern besproken waarna eind deze maand de presentatie van de hoofdstructuur op detailniveau plaatsvindt.

Marktconsultaties

Met deze eerste fase die voor 2006 moet zijn afgerond is (inclusief grondverwerving en infrastructuur) een investering gemoeid van 90 miljoen euro exclusief de investeringen in het vastgoed. De vernieuwingen wil de Ontwikkelingsmaatschappij middels een pps-constructie tot stand brengen. ‘We zijn op zoek naar een conceptuele ontwikkelaar die al vanaf de ontwerpfase inhoudelijk bij de plannen betrokken is en een totale invulling nastreeft. We willen de onderlinge samenhang tussen de stadsdelen niet uit het oog verliezen en aan het eind van de rit op blinde vlekken stuiten. Wie zich bindt aan de makkelijke delen, bindt zich ook aan de moeilijke.’ Om een eenzijdige ontwikkeling te voorkomen, wordt daarbij gedacht aan een samenwerkingsverband van minimaal drie (complementaire) private partijen, met ervaring in herstructureringsprojecten, een regionale binding hebben en bereid zijn risicodragend te participeren. Marktconsultaties zijn momenteel nog gaande. Diverse bedrijven melden zich individueel, maar dat is niet wat Brouwer voor ogen staat. ‘We willen met één contractpartner in zee.De communicatie moet via één aanspreekpunt plaatsvinden.’ Nog voor de bouwvak wil de ontwikkelingsmaatschappij een keuze maken. Daar tegenover staat dat Delfzijl de deelnemende partijen ook veel te bieden heeft. ‘Voor stedenbouwkundigen en ontwikkelaars is dit dé kans om de gewenste ontwikkelingen mede naar hun hand te zetten. Ze kunnen uiteindelijk zelf de randvoorwaarden scheppen voor wat ze willen bouwen.’ Dit is een quote van 3 regels

Reageer op dit artikel