nieuws

Waterbeleid in Vijfde nota mist nodige samenhang

bouwbreed

Waterbeleid in Vijfde nota mist nodige samenhang

De voorstellen van de Vijfde nota ruimtelijke ordening, nu op een laag pitje door het aftreden van het kabinet, bevatten meerdere onevenwichtigheden, meent ir.K. Boorsma, raadgevend ingenieur te Drachten. Hij reageert op het artikel ‘Kennis geeft water kansen’ (Cobouw van 12 april) van mr. R. van der Kluit, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen.

Het beleid ten aanzien van hoogwater en waterbeheer mist de noodzakelijke samenhang. De resultaten van velerlei politieke en lobby-commissies leiden niet tot integrale oplossingen. Het uitgangspunt van duurzame en continue veiligheid van 16,5 miljoen Nederlanders, alsmede flora en fauna, wordt daarbij naar de achtergrond verschoven. De eerste aanbevelingen over retentie- en noodopvanggebieden van de commissie-Luteijn leiden ook tot niets. Ik durf te voorspellen dat deze gebieden nooit en nergens in Nederland uitgevoerd zullen worden, omdat het principe technisch niet deugt, hetgeen simpel is aan te tonen. De oplossing voor hoogwater en waterbeheer zal een geheel andere zijn.

Zinloos

De ontwerp-planologische kernbeslissing-Waddenzee is in het verlengde van de Vijfde nota ruimtelijke ordening eveneens zinloos. Deze ontwerp-PKB houdt geen rekening met de betekenis van Waddenzee en Waddengebied voor Nederland als Deltagebied. Dan een opmerking over de dagelijkse mispraktijk van ‘kennis geeft water kansen’, ook een ruimtelijke-ordeningonderdeel. Nabij de woonplaats van de heer Van der Kluit in Hardegarijp is het uitbreidingsplan Leeuwarden-Zuid, Hempens/Teerns, volop in aanbouw. In dit gebied is veel ruimte en grond ingeruimd voor grote waterpartijen, die in open verbinding staan met Frieslands Boezem (streefpeil NAP -0,52). De natte herfst- en winterperiode van 2001/2002 heeft ter plaatse tot veel zorgen door wateroverlast geleid. De overlast in deze nieuwbouwwijk zal ook in de toekomst tot periodieke ellende leiden. Kennis van hoogwater, hoog grondwater en waterbeheer hebben hierbij niet geleid tot een goede ontwikkeling van deze stedebouwkundige uitbreiding. Deze problematieken zich niet alleen voor in Leeuwarden-Zuid, doch ook in Amersfoort en vele andere Vinex-locaties en stedebouwkundige uitbreidingen. Wat ik met deze punten wil aangeven, is dat de uitdrukking ‘kennis geeft water kansen’ tegenwoordig te pas en te onpas en veelal populistisch wordt gehanteerd. Duurzame en technisch doordachte en juiste oplossingen worden daarbij dan nonchalant weggewuifd en vaak met alle schade van dien.

Reageer op dit artikel