nieuws

‘Sloop van stallen vereist protocol’

bouwbreed

gouda – Het ondeskundig slopen van veestallen levert grote risico’s op voor de gezondheid en het milieu. De overheid zou voorwaarden moeten stellen aan de financiële tegemoetkoming, zoals het volgen van een sloopprotocol. De overheden zouden streng moeten controleren en de betrokken veehouders hebben goede informatie nodig.

Ir. Johan Put van branchevereniging Mobiele Recycling verdedigde deze stelling tijdens het 8ste Nationaal Congres Bouw- en Sloopafval in de Goudse Schouwburg. Put waarschuwde voor verontreiniging van het puin met asbest, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak) en sulfaat, als gevolg van een onprofessionele manier van slopen. De milieuwinst (het vervallen van de fosfaten die een veehouderij produceert) zou daardoor teniet gedaan worden. Het is al voorgekomen dat mobiele brekers het aangeboden puin van veestallen hebben geweigerd, omdat zij geen verontreinigd sloopafval willen verwerken. Bij vaste brekers wordt het puin vaak gebroken nadat het maanden in opslag heeft gelegen. Het is dan te laat om het met een bepaalde sloop te koppelen en te weigeren.

Eindafrekening

Volgens Put gaat het om een niet geringe hoeveelheid sloopafval. Duizenden veehouders hebben in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) al een tegemoetkoming aangevraagd. Put noemde een totaal van 6,5 miljoen ton puin voor de 2153 aanvragen, die in het kader van de tweede tranche van de RBV zijn ingediend. Als het verontreinigde deel van een veestal bij de sloop niet goed wordt gescheiden, moet het puin achteraf worden gereinigd. De rekening daarvan kan oplopen tot gemiddeld 900.000 euro per geval. Dat zou een groot probleem opleveren. Ook met een goede scheiding is het de vraag hoe de eindafrekening eruit gaat zien, bijvoorbeeld als slechts 10 procent van het puin achteraf moet worden gereinigd. Dat is nog altijd 300 ton à 150 euro voor elke gesloopte stal.

Verantwoordelijkheid

Als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen kan de sloop van de veestallen toch goed aflopen, denkt Put. De provincies moeten een goede milieuparagraaf in hun financieringsbeleid opnemen. De gemeenten moeten geen sloopvergunningen afgeven zonder goede milieuvoorschriften. De rijksoverheid moet adequaat reageren. Het ministerie van VROM bijvoorbeeld moet contact opnemen met de beleidsmakers van de RBV. Gebeurt dat allemaal niet, dan dreigt de handhaving van het Bouwstoffenbesluit en de asbestwetgeving in de knel te komen. Het slopen van veestallen zou aan een strikt protocol moeten zijn gebonden, van risico-inventarisatie tot gescheiden en afgesloten afvoer van asbestverdachte materialen, ook nadat de zichtbare asbesthoudende elementen zijn verwijderd. En tenslotte moeten gemeenten en agrariërs goede voorlichting krijgen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels