nieuws

Poetsen aan het veiligheidsimago

bouwbreed

Van een eenmaal verworven imago kom je moeilijk af. Zo is Dijkstal vooral gezellig en Melkert juist niet, leverden acht jaar Paars slechts puinhopen op en is er geen trein die op tijd rijdt. Ook de bouw heeft zo’n onuitroeibaar imago: de bouw is onveilig. Er zijn moeiteloos nog vele op Pavlov te herleiden reacties te noemen, die alle met een vastgeroeste beeldvorming te maken hebben. Weerleggen helpt niet, want een eenmaal verworven imago gaat vaak een eigen leven leiden.

Gaat de discussie in de media over de wao of het ziekteverzuim, dan kun je er vergif op innemen dat op de achtergrond een bouwplaats in beeld verschijnt. Oftewel, de bedrijfstak bouw is voor de media en het grote publiek blijkbaar synoniem met ziekteverzuim en wao-instroom. Om over (on)veiligheid nog maar te zwijgen. Zo’n imago raakt de bouw maar heel moeilijk kwijt. Ondanks alle inspanningen die opdrachtgevers, werkgevers, werknemers, Arbeidsinspectie en adviseurs zich getroosten om de veiligheid te vergroten. Ondanks reeksen cijfers en feiten die boekdelen spreken. Onderzoek, waaronder de Arbodienstenmonitor tonen dit aan.

Monitor

De Arbodienstenmonitor 2001 is het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA). De BOA liet dit uitvoeren onder 1750 organisaties en bedrijven. Hieruit bleek dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in arbozorg. Gaven werkgevers in 1998 nog gemiddeld 74 euro per werknemer uit aan arbozorg, in 2001 was dat 127 euro. Er worden meer arboproducten afgenomen ten opzichte van 1998 (6,7 tegenover 3,3). De waardering voor arbodiensten is echter gezakt van 6,6 naar 6,3. Opvallend is volgens dit onderzoek, dat de overheid karig is met geld voor arbozorg voor het eigen personeel. De uitgaven van de overheid, waaronder onderwijsinstellingen, voor bestrijding van het ziekteverzuim zijn sinds 1998 teruggelopen. In vergelijking met andere werkgevers besteedt de overheid het minst aan arbozorg (gemiddeld 70 euro per werknemer), terwijl het ziekteverzuim daar relatief hoog is. Over imago gesproken en niet bepaald het goede voorbeeld, zullen we maar zeggen.

Groeier

Hoe zit dat dan met de bouwnijverheid? Volgens het BOA-onderzoek is de bouw één van de grootste groeiers waar het gaat om investeringen in arbozorg. Ten opzichte van 1998 zijn in de bouw de investeringen in 2001 met 79 procent gestegen naar een niveau van 139 euro. Dit heeft zijn uitwerking op ziekteverzuim en wao-intrede niet gemist. Het ziekteverzuim onderscheidt zich positief van het landelijk gemiddelde, de wao-intrede is gedaald. Ook het ministerie SZW is dit niet ontgaan, de bouw krijgt onder meer vanuit die hoek openlijk lof toegezwaaid over de bereikte resultaten. De arboconvenanten bouw zijn van start gegaan, en zullen op verschillende deelterreinen (fysieke belasting, kwarts, OPS, werkdruk) leiden tot verdergaande verbeteringen. Een twintigtal arbovoorlichters bezoekt in dit kader bouwplaatsen om de boodschap van de convenanten uit te dragen en te helpen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Verdere initiatieven van werkgevers, werknemers en bouworganisaties houden hiermee niet op. De bedrijfstak bouw is goed doordrongen van het belang van veilige werkomstandigheden en blijft daarin investeren.

Imago

Streeft de bouw die grotere veiligheid alleen na ten faveure van een beter imago? Nee, niet primair natuurlijk. Het gaat in eerste instantie om voorkoming van ongevallen en bevordering van een goed verlopend bouwproces. Daar valt veel te winnen en dat is in ieders belang. Daarnaast, maar pas in tweede instantie, is het imago van belang. Bijvoorbeeld in verband met de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak voor nieuwe toetreders. De bouw kent trotse mensen die graag laten zien welke bouwwerken ze hebben gerealiseerd. Een bouwer maakt iets toonbaars, meestal van stenen, beton, asfalt, hout of staal. Aan een veiligheidsimago bouwen is andere koek. Toch verdient de bouw dat betere imago, gezien alle inspanningen die de bedrijfstak zich getroost. Laten we niet nalaten aan dit imago te blijven poetsen en dit breed uit te dragen. Dan doet de tijd de rest.

Reageer op dit artikel