nieuws

ICT-initiatief beoogt beter bouwproces

bouwbreed Premium

utrecht – De projectgroep VISI richt zich op communicatie tussen partners in de bouw. ‘Het theoretisch kader, nu gedefinieerd door de VISI projectgroep, is rijp om de praktijktest aan te gaan’, zegt Hans Schaap van Gobar Adviseurs, projectleider. VISO is opgericht in 1997 toen een aantal organisaties de projectgroep opzette om met steun van de overheid het gebruik van ICT in het bouwproces te stimuleren.

VISI staat voor ‘Voorwaarden scheppen voor Invoeren van Standaardisatie van ICT in de gww-sector’. Inmiddels staan meer dan 25 organisaties en bedrijven achter het ICT-initiatief. Zij variëren van aannemers, ontwerp- en engineeringbureaus tot grote opdrachtgevers. Dit alles geschiedt onder de gezamenlijke vlag van de CUR, CROW en SBR. Projectleider Schaap: ‘Bij een succesvolle test en door de betrokkenheid van veel grote marktpartijen verwachten wij dat de informatie-uitwisseling in bouwprojecten op afzienbare termijn permanent een ander gezicht krijgt. Meer openheid en snellere communicatie zijn echt mogelijk. Daardoor moeten de projecten wel sneller en kwalitatief beter met minder faalkosten tot stand komen.’ Door middel van nieuwe organisatievormen wordt weliswaar getracht de doorlooptijden te verkorten en kennis te mobiliseren, maar een significante verandering van informatie-uitwisseling tussen bouwpartners is er nooit gekomen.

Communicatie

Gesteund door de snelle technologische vooruitgang van de afgelopen jaren in de ICT-sector heeft een aantal partijen in de bouwsector het initiatief genomen gezamenlijk afspraken vast te leggen voor digitale communicatie. Doel is de uitwisseling van projectgegevens te versnellen en te verbeteren. De verzameling van deze afspraken staat inmiddels bekend als het VISI-raamwerk. In het VISI-project is programmatuur ontwikkeld waarmee de digitale uitwisseling van projectgegevens conform het VISI-raamwerk wordt ondersteund. De programmatuur heet VISIonAIR. Door middel van VISIonAIR worden projectdocumenten uitgewisseld via internet. Van deze transacties houdt het systeem een logboek bij, zodat het mogelijk is te zien welke documenten, door wie en op welke datum zijn verstuurd. De projectpartners hebben met VISIonAIR een centraal digitaal archief met projectdocumenten. Vanaf een willekeurige werkplek kan dit archief met een standaard web-browser worden geraadpleegd.

Praktijktoetsen

Dit jaar zijn twee projecten geselecteerd om het VISI-raamwerk in gebruik te nemen. De betrokkenen kunnen snel informatiestromen vastleggen in verschillende vormen van samenwerking. Internet is het medium voor het uitwisselen van de projectgegevens. De afspraken in het metamodel bewijzen dan hun waarde in de praktijk. Bij inventarisatie van het raamwerk en een eerste indruk van de op internet gebaseerde toepassing geven de toekomstige gebruikers aan dat ze vooral voordelen verwachten in een verbeterde communicatie tussen projectpartners onderling tijdens het bouwproject. Dit moet leiden tot kortere doorlooptijd, minder faalkosten en hogere toegevoegde waarde. Rijkswaterstaat heeft het bouwproject MoMaRo geselecteerd. Het betreft de renovatie van voorhavens in de Maas bij Born-Maasbracht. In een integrale aanbesteding met externe kwaliteitsborging worden de nieuwe voorhavens in negentig weken voor een som van 20 miljoen euro gerealiseerd. NS Railinfrabeheer heeft aquaduct Abcoude aangewezen als praktijktoets. Zij vormt onderdeel van de verbreding van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht. Bij beide projecten gaat het om de communicatie tussen opdrachtgever, directievoerder en aannemer. Bij MoMaRo betreft het de uitvoeringsfase, in het tweede project gaat het juist om de ontwerpfase. Gedurende de tests wisselen de partners veelvuldig berichten uit met betrekking tot managementinformatie, besprekingsverslagen, kwaliteitsregistraties, contractmutaties en tekeningen. In het MoMaRo-project verwacht men bijvoorbeeld vijftig tot honderd afwijkingsmeldingen en een tiental contractmutaties via VISIonAIR af te handelen.

Uitvoering

De wisselende samenwerkingsverbanden in de gww-sector maken het moeilijk goed gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT biedt. In het verleden maakten de verschillende samenwerkingsvormen het moeilijk efficiencyslagen vast te houden na succesvol uitgevoerde projecten met gebruikmaking van nieuwe technologieën. De overkoepelende projectgroep heeft met VISIonAIR zelf een informatiesysteem ontwikkeld op basis van het raamwerk VISI. Het draait volledig op internet en is opgebouwd uit Microsoft-componenten voor databasemanagement en documentenbeheer. De beveiligingen zijn vergelijkbaar met telebankieren. Het gebruik van het systeem is laagdrempelig, de licentiekosten zijn marginaal. De functionaliteit ondersteunt het uitwisselen van berichten tussen de partners, het systeem legt de communicatie vast in een database. Op elke moment is de communicatie volledig traceerbaar.

Werking

Bij de aanvang van de projecten maken de bouwpartners afspraken over de communicatie. Tijdens de twee projecten zullen zij managementinformatie, kwaliteitsregistraties, tekeningen en contractmutaties willen uitwisselen. De specificatie van de digitale berichten die wordt uitgewisseld is voor het grootste deel omschreven in het VISI-raamwerk. Deze specificatie geldt als uitgangspunt voor de bouwpartners. Zo nodig kan het raamwerk worden aangevuld met hun projectspecifieke eisen op basis van de rollen die de partners innemen. Op deze wijze kunnen zij in korte tijd afspraken maken voor digitale communicatie in hun project. Ook de afhandeling van standaardberichten zoals afwijkingsmeldingen en contractmutaties zijn omschreven in het raamwerk. VISIonAIR biedt hiertoe de ondersteuning. De stappen in zo’n afhandelingsproces zijn achteraf traceerbaar en de bijbehorende documenten zijn te raadplegen. Dit alles vindt plaats vanaf een willekeurige werkplek met standaard pc met internetaansluiting.

Reageer op dit artikel