nieuws

Bedrijventerrein hoeft niet grauw te zijn

bouwbreed Premium

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en het ministerie van Economische Zaken werken samen om de landschapsarchitect bij de planvorming van bedrijventerreinen te betrekken. Beide partijen willen hiermee de aantrekkelijkheid van nieuw te bouwen bedrijvenparken bevorderen en voorkomen dat deze dezelfde grauwe en betonnen spook-uitstraling van de huidige generatie bedrijventerreinen. Bert Jan Hemmen en Robert Jansen van Dura Vermeer Parkmanagement juichen het initiatief van harte toe.

Onderhoud en voorzieningenaanbod op een bedrijvenpark zijn tenminste even belangrijk, zo niet nog belangrijker dan meer aandacht voor groen en inrichting van de openbare ruimte in de planvorming om de gewenste kwaliteit en economische meerwaarde van een bedrijventerrein te kunnen bereiken. Een klein aantal uitzonderingen daargelaten, maar het overgrote deel van de bedrijventerreinen in ons land zijn nu eenmaal niet de meest inspirerende plekken om te werken. NVTL-bestuurslid Michael Lafaille overdrijft in onze ogen niets teveel, als hij deze vergelijkt met grauwe betonwijken in een soort van niemandsland, ergens aan de rand van de stad. Hoogste tijd om het tij te keren, zeker nu in de komende vijf tot tien jaar 50.000 hectare grond wordt bestemd voor de bouw van nieuwe bedrijvenparken.

Imago

De NVTL voert in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken de komende jaren een campagne voor het aantrekkelijker ontwerpen van deze nieuwe generatie en daarmee voor verbetering van het imago van bedrijvenparken. Volgens de NVTL kan de hierboven geschetse problematiek worden ondervangen door al vanaf het begin van de planvorming de landschapsarchitect in te schakelen en niet pas als het ontwerpproces achter de rug is. Dit initiatief zal naar ons idee zeker leiden tot een hoger kwaliteitsniveau. Echter, het ontwerpen en aanleggen van bedrijventerreinen vanuit integraal perspectief is in onze ogen niet compleet, wanneer de componenten beheer, onderhoud en voorzieningen niet worden meegenomen. Dit is ook de visie van Dura Vermeer achter parkmanagement. Net zo goed als de landschapsarchitect bij de beginfase van de planvorming moet worden betrokken, geldt dit voor parkmanagement. Een inrichting van een hoogwaardiger niveau vraagt immers ook om het noodzakelijke onderhoud en beheer. Het laatste is in de praktijk vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Een bedrijventerrein huisvest afzonderlijke bedrijven, die vaak weinig met elkaar gemeen hebben, maar wel gebruik maken van dezelfde infrastructuur en openbare ruimte of zijn aangewezen op dezelfde diensten. Het ligt aan de opstelling en creativiteit van de bedrijven die met elkaar het terrein delen of zij gezamenlijk afspraken kunnen maken over dit soort zaken.

Kernactiviteiten

Tegelijkertijd zal dit niet de prioriteit van deze bedrijven hebben, omdat het in de regel activiteiten betreft, die niet tot de kernactiviteiten van de onderneming behoren. De bereikte kwaliteitsslag kan worden ondermijnd als bedrijven dit niet als hun verantwoordelijkheid zien en oppakken. Het resultaat kan verval en verpaupering van het terrein tot gevolg hebben. Parkmanagement is een manier van denken en handelen die dit probleem ondervangt. Reeds bij de planvorming over de inrichting kunnen ook direct afspraken worden gemaakt over onderhoud en beheer. Parkmanagement gaat tegelijkertijd verder in haar streven om het bedrijventerrein duurzaam op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en te handhaven. Groen en de inrichting van de buitenruimte zijn daarbij niet de enige aspecten, die in onze ogen de hoogwaardigheid van het terrein zullen bepalen. Parkmanagement richt zich in de ontwerpfase ook op andere belangrijke factoren als parkeren, bewegwijzering, ondergrondse infrastructuur en langzaam verkeerroutes. Zo kan in de ontwerpfase van het terrein bijvoorbeeld al de keus worden gemaakt om een extra telecommunicatiestructuur aan te leggen voor een gezamenlijke telefooncentrale voor de bedrijven op het terrein. Dit werkt tijd- en kostenbesparend, in tegenstelling tot het nemen van dit besluit na de realisatiefase.

Voorzieningenaanbod

Een ander aspect is dat bij parkmanagement ook kan voorzien in de organisatie van het terreinbeheer en het voorzieningenaanbod. Denk bij het laatste aan energie-inkoop, beveiliging, schoonmaak, technisch beheer, lease-auto’s, computersysteembeheer, een gezamenlijke receptie of secretariaat. Het aanbod van deze voorzieningen is eveneens bepalend voor het kwaliteitsniveau van het terrein. Door dit bij een professionele onderneming onder te brengen, hoeven de afzonderlijke bedrijven zich niet te bekommeren om zaken, die helemaal niets met hun kernactiviteiten te maken hebben. Een parkmanager vormt het aanspreekpunt voor alle vragen of problemen van de ondernemer. De ondernemer betaalt hiervoor een vooraf vastgestelde vaste prijs. Met name voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf ligt hier de winst vanwege de aantrekkelijkheid om zaken samen met collega-ondernemers te regelen. Hiermee wordt tevens een band tussen ondernemers onderling gecreëerd. Parkmanagement vergroot de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein alsmede de economische waarde. Hoewel parkmanagement niet direct invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een ontwerp, zal het door zijn opzet zeker ook bijdragen aan een beter imago van het bedrijvenpark. De werkgever die dit kan aanbieden, vergroot zijn aantrekkingskracht bij werkzoekenden. De eigenaar van het bedrijventerrein die hetzelfde kan doen, wordt eveneens aantrekkelijker voor bedrijven, die huisvesting zoeken.

Reageer op dit artikel