nieuws

Arbo-instrument voor gebouwbeheerder

bouwbreed

rotterdam – Krijgen arbeidsomstandigheden de aandacht die nodig is? Regelmatig verschijnen in Cobouw foto’s waarop te zien is dat steigers ontbreken of erger. Naast aannemers, moeten ook gebouweigenaren doordrongen zijn van het belang van veiligheid. Om hen bij te staan de juiste keuze te maken tussen veiligheidsbelangen en economische haalbaarheid heeft Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) de publicatie ‘arboveilig onderhouden en beheren van woningen en gebouwen’ uitgegeven.

Met de uitgave krijgen gebouwbeheerders een instrument in handen waarin zeer uitgebreid staat beschreven hoe het mogelijk is om aan de eisen uit de Arbowet en Arbobesluit afdeling bouwplaatsen te voldoen. Een veel gehoorde klacht van toezichthouders is dat ze niet zijn opgeleid voor kleuterleider. Meestal uiten ze deze klacht als ze voor de zoveelste maal werknemers hebben geattendeerd op het dragen van een helm, die om wat voor reden dan ook nadat de veiligheidsfunctionaris is vertrokken weer wordt afgezet. Deze zorg is natuurlijk maar een klein aspect van de verzameling arborisico’s die op de werkplek moeten worden ondervangen. De aannemer is verplicht hieraan te voldoen. Maar ook de gebouweigenaar en beheerder is verantwoordelijk. Bij het uitvoeren van inspecties, reparaties en onderhoudswerk is de Arbowet van toepassing. Ook de gebouweigenaar moet gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces een risico-inventarisatie (en -evaluatie tijdens het beheersproces) maken. Niet te vermijden risico’s legt hij vast in een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Verplichtingen

SBR stelde de publicatie samen waarin onder meer een plan van aanpak is beschreven voor beheerder (en aannemer) om aan de verplichtingen te voldoen. De uitgave bestaat uit twee delen. In deel een is het plan van aanpak opgenomen inclusief een toelichting om tot arboveilig onderhouden en beheren van woningen en gebouwen te komen. Aandacht wordt geschonken aan de opbouw van de arbo-wetgeving in algemene zin. Het grootste gedeelte behandelt de onderhoudswerkzaamheden per bouwdeel, zoals gevel, plat of hellend dak, binneninrichting en installaties. Er is geïnventariseerd welke voorzieningen aan het bouwdeel de arbeidsomstandigheden in de beheersfase verbeteren. Deze uitvoeringsgerichte hoofdstukken eindigen met een hoofdstuk over de ‘bijzondere’ risico’s veroorzaakt door de aard of de organisatie van de werkzaamheden. Aan bod komen onder meer inspectiewerkzaamheden, calamiteitenonderhoud, planmatig onderhoud, renovatie en sloop. Zo wordt bijvoorbeeld bij sloop gewezen op de noodzaak van bouwconstructies om ongecontroleerde instorting te voorkomen, maar ook het gevaar van toxische stoffen als asbest of teermastiek komt aan bod. Het tweede deel bevat de ‘achtergronden’. Deze achtergronden bestaan vooral uit informatie als toelichting op het plan van aanpak en uit veel voorbeelden. Naast een uitgebreide beschrijving van de arboregelgeving komen de handhaving en de mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid bij het niet naleven ter sprake. Verder zijn ontwerp- en werkvoorbereidingsaspecten beschreven en de vraag hoe op bedrijfseconomische gronden een keuze gemaakt kan worden tussen de mogelijke alternatieven van het investeren in permanenten voorzieningen of de inzet van niet-permanente arbeidsmiddelen.

Doorberekening

Specifiek voor de verhuurder wordt behandeld of doorberekening van de kosten in de huurprijs mogelijk is en welke fiscale of subsidiemogelijkheden er zijn om de kosten te reduceren. De beide delen zijn voorzien van foto’s, tekeningen, tabellen en verwijzingen naar literatuur.

Nadere informatie: SBR, Postbus 1819, 3000 BV Rotterdam, telefoon (010) 2065959. De prijs bedraagt 79,41 euro.

Reageer op dit artikel