nieuws

Remkes voltooit afsprakenronde net niet; Vooral veel aandacht voor woningbouwproductie

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) heeft de ronde ondertekeningen net niet voltooid. Zijn streven was vóór maandag met alle twintig partners die hij op zijn verstedelijkingsronden bezocht, intentie-afspraken te maken.

Drie van de twintig intentie-afspraken volgen nog: Breda, Leiden en Flevoland. De rest is binnen. Een eerste stap op weg naar een totaalplaatje van wonen, ruimtelijke ordening in combinatie met groen en platteland. Staatssecretaris Remkes trad op als ondertekenaar namens de ministeries van VROM, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken (grotestedenbeleid), Economische Zaken en Financiën. Voor de Vierde nota ruimtelijke ordening extra (Vinex) en de actualisering Vierde nota ruimtelijke ordening (Vinac) zijn uitvoeringsafspraken vastgelegd in Vinex-convenanten tot 2005 en in uitvoeringsafspraken verstedelijking tot 2010 (Vinac). In het regeerakkoord van 1998 is afgesproken om een nieuwe ronde te maken en de gemaakte afspraken te actualiseren. Wie aantoont op de goede weg te zijn, maar de eerdere afspraken toch niet haalt, hoeft de verkregen subsidie niet meer terug te betalen.

Woningvoorraad

De eerste verstedelijkingsronde begon Remkes een jaar na zijn aantreden bij VROM. In zijn tweede ronde afgelopen najaar maakte hij afspraken met de gemeenten en provincies. Deze zijn nu vastgelegd in intentie-afspraken, maar op 1 januari 2003 is de bedoeling dat de intentie eraf gaat. Harde afspraken, dus. De woningbouwproductie blijft achter. Met de afspraken verbinden gemeenten en provincies zich aan een uitbreiding van de woningvoorraad. Nieuwbouw moet het liefst, maar in ieder geval voor meer dan de helft, binnen een bundelingsgebied worden gerealiseerd. Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan de herstructurering en 50 procent van de nieuwbouw binnenstedelijk realiseren. Ook zijn al getallen vastgelegd voor de sloop. Overigens meldt niet iedere intentie-afspraak een concreet sloop- of uitbreidingscijfer. De plannen van de provincie en gemeente hebben niet dezelfde looptijd als die van de overeenkomst met Remkes. Dan is het lastig om tot een getal te komen. Ook omdat een enkele afspraak (Groningen-Assen) de provinciegrenzen overschrijdt en dus over twee streekplannen gaat. Het particulier opdrachtgeversschap neemt een prominente rol in. Liefst eenderde van alle nieuwe woningen moet door eigen bouw totstandkomen. Het percentage eigen woningbezit moet groeien tot zeker 60 procent. Daarom is ook verkoop een steeds terugkerend punt.

Bodemsanering

Naast wonen zijn ook andere afspraken gemaakt die de woonkwaliteit moeten verhogen. Groen in de stad hoort daarbij, net als bodemsanering. Bijdragen van het Rijk staan genoemd en in het geval van specifieke problemen, zoals in het stationsgebied Middelburg. Aparte afspraken kunnen volgen, zoals tussen gemeenten en provincies. Op het gebied van infrastructuur komen vaak specifieke knooppunten aan de orde, waaronder de financiering van de N242 in Noord-Holland, de ontsluiting van Houten-Zuid, maar ook van openbaar vervoer, bijvoorbeeld de aanleg van de busbaan Amersfoort-Vathorst. Standaard is de regel dat partijen rekening moeten houden in de plannen met de normen van gezondheid en veiligheid en dat ze op zoek moeten naar mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik.

Reageer op dit artikel