nieuws

Limburg wil vuile grond Maas direct hergebruiken

bouwbreed

maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg willen voor de Maas een actief bodembeheer gaan voeren. De beleidswijziging moet ervoor zorgen dat grote hoeveelheden verontreinigde grond uit het stroomprofiel van de Maas niet elders gestort of verwerkt moeten worden.

Bij projecten in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ komen in de Maas enorme hoeveelheden grond vrij. De grond uit de uiterwaarden is vaak verontreinigd geraakt doordat stoffen uit het rivierwater neerslaan op de bodem. Volgens het huidige beleid moet deze worden afgevoerd naar grootschalige baggerspeciestortplaatsen of verwerkingsinstallaties (voor zandscheiding, reiniging en/of immobilisatie). Duidelijk zal zijn dat dit belemmerend werkt op uitvoering van de rivierverruimingen. Het ‘actieve bodembeheer’ maakt het mogelijk deze grond binnen het riviersysteem te verwerken. Dat kan door gebruik als bodem, bouwstof of berging in kleischermen. Het beleid ‘Actief Bodembeheer Maas’ dat GS voorstaat, zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Provinciale Staten van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De gedachte achter de voorstellen voor wijziging van het grondbeleid voor de Maas is dat het schoonmaken van de bodem in het Maasgebied weinig zinvol is, als de rivier de schone bodem vervolgens weer vervuilt. GS van Limburg hebben voor hun voorstel een milieu-effectrapportage laten opstellen en er is uitvoering overlegd met andere Maas- en Rijnprovincies, Rijkswaterstaat en VROM.

Reageer op dit artikel