nieuws

Nog steeds geen bewijs voor corrupte ambtenaren

bouwbreed Premium

den haag – Nog steeds is geen enkele ambtenaar van Rijkswaterstaat op non-actief gesteld naar aanleiding van de schaduwboekhouding van oud-directeur Bos van Koop Tjuchem. In de papieren die december vorig jaar aan justitie zijn overhandigd, komen vier namen van medewerkers van Rijkswaterstaat voor.

Bij bewezen ernstige overtredingen, worden mensen op staande voet ontslagen, laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten. Het ministerie wacht echter met maatregelen op een seintje van het Openbaar Ministerie dat de schaduwboekhouding onderzoekt. Volgens de woordvoerder van het ministerie heeft het OM nog niet voldoende concreet bewijs verzameld om ambtenaren te vervolgen. Tot nu toe is er is alleen af en toe informeel contact met het ministerie geweest over de stand van zaken en het ziet er niet naar uit dat op korte termijn drastische maatregelen zijn te verwachten. Op het lijstje van oud-directeur Bos staan in totaal twaalf namen van medewerkers die omkoopbaar zouden zijn. Behalve medewerkers van Rijkswaterstaat gaat het om provincie- en gemeenteambtenaren en medewerkers van waterschappen. Een van hen zou een auto met caravan hebben geaccepteerd als dank voor bewezen diensten. In een ander geval zou 5000 gulden in contanten zijn betaald als smeergeld. Het komt trouwens regelmatig voor dat binnen Rijkswaterstaat medewerkers worden betrapt op onoorbare praktijken. Volgens minister Netelenbos zou het gaan om een of twee ambtenaren per jaar.

Integriteitsbeleid

Het ministerie voert sinds de jaren negentig actief beleid om corruptie en omkoping in te dammen. Dat blijkt uit een afgelopen week gepubliceerde nota met het gevoerde integriteitsbeleid tot nu toe. Na verschijning van de richtlijn ëOnregelmatighedení in 1994 heeft Rijkswaterstaat een eigen richtlijn gemaakt met daarin onder meer een meldingsplicht voor onregelmatigheden. Ook staat daarin wat te doen bij vermoedens van diefstal, fraude en corruptie. Gelijktijdig is het antecedenten- en veiligheidsonderzoek ingevoerd voor sollicitanten. In 1995 deed de Binnenlandse Veiligheidsdienst onderzoek naar de kwetsbaarheid van Rijkswaterstaat bij aanbestedingen en handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De BVDkwam toen tot de conclusie dat de dienst gezond en weerbaar is. De loyaliteit, de collegiale controle en de geldende regels bleken aantastingen van de integriteit in voldoende mate te voorkomen. In 1996 heeft het ministerie weer maatregelen genomen om de betrouwbaarheid verder te vergroten. Zo zijn binnen iedere dienst vertrouwenspersonen aangesteld en zijn kwetsbare en bijzondere functies geÔdentificeerd. Twee jaar later zijn de richtlijnen nog verder aangescherpt en werd artikel 50 van het Rijksambtenarenreglement verder uitgewerkt voor Verkeer en Waterstaat. Zo zijn er regels voor het melden en registreren van nevenfuncties, het aannemen van geschenken of diensten, het gebruik van internet en het tegengaan van ëvriendjespolitiekí via draaideurconstructies (het verlenen van opdrachten aan voormalige ambtenaren). Daarnaast zijn in handboeken en regelingen procedures vastgelegd voor bijvoorbeeld inkoop, aanbesteding, documentbeheer, vergunningverlening, handhaving en het verrichten van financiÎle handelingen. Binnenkort kunnen de ambtenaren nog een aantal brochures van hogerhand verwachten naar aanleiding van de ëzaak-Bosí. In ÈÈn daarvan wordt een klokkenluidersregeling uit de doeken gedaan, de andere gaan over niet integer gedrag op de werkvloer. Rijkswaterstaat let sinds jaren negentig extra op diefstal, fraude en omkoping

Reageer op dit artikel