nieuws

Nieuwe natuurwet beklemt Brabant

bouwbreed

ís hertogenbosch – Met de invoering van de nieuwe Natuurbeschermingswet voorziet de provincie Noord-Brabant grote problemen met de controle op bouwvergunningen. Milieugedeputeerde Verheijen vreest uitvoerig en gedetailleerd toezicht dat ìde besluitvorming in de ruimtelijke ordening op haar kop zetî.

De gewijzigde Natuurbeschermingswet treedt eind dit jaar in werking. Dat is althans de bedoeling, ze ligt nu nog bij het parlement. Kern van het wetsvoorstel is dat natuurbelangen bij alle beslissingen meewegen. Het voorstel van staatssecretaris Faber (natuurbeheer) richt zich op de bescherming van specifieke natuurwaarden in de Vogel- en Habitatrichtlijn, met een totale grootte van 44.000 hectaren. De natuurlijke kenmerken van deze gebieden mogen niet worden aangetast, zo staat in het wetsvoorstel. Volgens jurist M. van Uden van de provincie Noord-Brabant is absoluut niet duidelijk wat Faber hiermee bedoelt. Dat kan volgens hem heel ver gaan. Vanuit het IPO (Inter Provinciaal Overleg) is een landelijke werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de gevolgen van invoering van de nieuwe Natuurbeschermingswet. De werkgroep heeft in een brief aan staatssecretaris Faber haar zorg uitgesproken dat het kabinet de gevolgen onderschat. Maar Faber heeft daar luchtig op gereageerd dat ìwe het gaande de praktijk wel oplossenî.

Platteland

Het gaat Noord-Brabant niet zozeer om de beschermde gebieden die het ministerie heeft aangewezen. Ze zijn in totale omvang zelfs kleiner dan de groene hoofdstructuur (240.000 hectare) die de provincie in het nieuwe streekplan aanduidt. Van Uden: ìIn de Vogel- en Habitatrichtlijn worden ook stukken landbouwgebied aangewezen en platteland waaromheen dorpen liggen. Elk bouwplan zullen we gedetailleerd moeten toetsen of het mogelijk de kenmerken van een beschermd gebied aantast. En niet alleen bouwplannen. Ook waterschapskeuren, de aanleg van dammen en stuwen, peilbesluiten, noem maar op. Het moet allemaal op de merites die het ministerie aangeeft worden beoordeeld. Dat is ongelofelijk tijdrovend. De nieuwe regeling voor ons totaal niet te overzien.

Reageer op dit artikel