nieuws

Tweede geluidsisolatieproject Schiphol loopt gesmeerd

bouwbreed Premium

De geluidwerende voorzieningen zijn voor de bewoners gratis en voor niks. Want de kosten komen voor rekening van de minister van Verkeer en Waterstaat en die verhaalt ze weer op de luchtvaartmaatschappijen. Maar dan moet de woning wel voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn beschreven in de regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (RGV ’97).

In het kader van het Geluidsisolatie Project Schiphol (GIS) zijn vóór december 2003 zestienduizend huizen voorzien van geluidsisolatie. Voor de betrokken aannemers betekent dat zestienduizend ‘kleine’ opdrachten.

In 1994 vond de evaluatie plaats van het eerste project: GIS 1. Op basis hiervan werd door de Rijksluchtvaartdienst de aparte projectorganisatie Progis ingericht. Verder achtte men het noodzakelijk regelgeving te maken voor wat betreft werkwijze als financiering. Hiertoe is de luchtvaartwet aangepast. De uitvoering is in handen van Rijkswaterstaat en Arcadis. Zij heeft de opdracht gekregen van de projectorganisatie Progis.

Binnen de geluidszone in de buurt van een luchtvaartterrein mag de geluidsbelasting een bepaald maximum niet overschrijden. Deze geluidszone is verdeeld in twee deelgebieden. De 40 Ke-zone is de zone voor een heel etmaal. Woningen die zich in dit gebied bevinden komen in aanmerking voor dagisolatie die een permanente geluidsisolatie oplevert. In de 26 LAeq-zone worden de woningen voorzien van geluidsisolatie tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door het nachtelijk vliegverkeer.

Twee zones

T.B. Verschoor werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat is projectdirecteur bij het GIS. “De code Ke staat voor de belevingsnorm Kosteneenheid, waarbij Kosten de naam is van degene die de norm heeft bedacht.” De norm is te hanteren als meetinstrument door verschillende parameters in te voeren. De LAeq staat voor de lawaai-equivalent die alleen op slaapkamers betrekking heeft.

Verschoor toont een plattegrond waarop de twee zones staan aangegeven. De taps-toelopende vlekken op de kaart zijn het gevolg van het dalen en stijgen van de vliegtuigen. Hoe lager het vliegtuig vliegt, hoe breder de vlek op de kaart. Door de strakke lijn vallen sommige huizen in één woningblok net buiten de zone.

Verschoor: “In het huidige GIS 2 vallen alle woningen van een woningblok waarvan er één in de zone ligt onder de regeling. Bij het eerste GIS 1 was dat nog niet het geval.”

Verschoor spreekt in dit verband over ‘voortschrijdende toegeven’. Al voegt hij eraan toe op dit moment het proces redelijk onder controle te hebben, waardoor het ‘voortschrijdend toegeven’ langzaam maar zeker op de achtergrond komt.

Isolatie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Als een eigenaar niet wil meewerken is het jammer, maar dan kan hij ook in een later stadium geen aanspraak meer maken op het gratis isolatiepakket. Omdat het bij woningen in verhuurde staat om een goedkeuring van zowel de eigenaar als de bewoner gaat, is het voor de verhuurder van belang de huurder van de noodzaak van isolatie te overtuigen. Anders loopt de verhuurder de verbetering aan zijn woning mis.

De volgende duidelijke regel is dat het isolatieglas alleen geplaatst wordt in een goed kozijn. Als er sprake is van achterstallig onderhoud, moet de eigenaar zorgen voor herstel voordat de aannemer in opdracht van Progis aan de gang kan gaan. Zo geeft Verschoor ook nog een voorbeeld van de situatie waarbij bewoners hun woning met gevelkachels verwarmen. “Ten behoeve van de geluidsisolatie moet het gat in de gevel gedicht. De bewoner krijgt daarom de keuze: of een eenmalige bijdrage van zevenhonderd gulden of een elektrische kachel. Meer keuze is er gewoon niet en dat houdt het duidelijk.”

Doordat de geluidszones door het toegenomen vluchtverkeer in de afgelopen jaren zijn veranderd, is er zelfs een categorie woningen die in aanmerking komt voor bij-isolatie. Deze woningen zijn van 26 LAeq-woningen opgewaardeerd tot 40 Ke-woningen.

Prijsstijgingen

Het beschikbare budget bedroeg 516,7 miljoen gulden op basis van het eerste project. Inmiddels is dat bedrag verdubbeld. Volgens Verschoor komt dat voornamelijk door de prijsstijgingen, het niet indexeren van de kengetallen en het reeds genoemde ‘voortschrijdend toegeven’.

In enkele gevallen besluit Progis om helemaal niet te isoleren. Projectdirecteur Verschoor: “Het kan zijn dat het isoleren duurder is dan nieuwbouw. Aan de andere kant zijn we op het ogenblik bezig met een onderzoek hoe we ongeveer veertig houten woningen in Assendelft kunnen isoleren. De huizen zijn beeldbepalend en bouwkundig uniek door hun fundering op koeienhuiden. Het is bouwkundig een uitdaging om deze woningen toch te isoleren.”

Bewoners

Over het algemeen lijken de bewoners te accepteren dat woningen aan de ene kant van de straat wel en aan de andere niet worden geïsoleerd. Toch lijkt het een hard gelag als je om wille van de bepalingen een voorziening tegen geluidsoverlast van 80.000 gulden voor een Ke- en 15.000 gulden voor een LAeq-woning misloopt. Alle draait volgens projectdirecteur Verschoor om de communicatie. De bewoners moeten precies weten wat ze wel en wat ze niet kunnen krijgen. Hoe duidelijker de voorlichting is en hoe strakker de lijnen, hoe minder twijfel er bestaat.

Zestien woningen renoveren in één week

J.F.M. Beerse is projectleider voor het geluidsisolatieproject voor de woningen die BAM Wilma regio Amsterdam aanpakt. In totaal gaat het voor Wilma om meer dan negenhonderd woningen, verdeeld over Amstelveen, Buitenveldert en Boesingheliede.

Beerse is inmiddels gepokt en gemazeld in het isolatiewerk. “Het loopt op dit moment als een trein. We zitten nu zo’n beetje op de helft van het aantal te renoveren woningen. Aanvankelijk wilde het nog wel eens gebeuren dat Progis nog niet alle contracten met de bewoners rond had. Hierdoor kwam het regelmatig voor dat we niet in één keer een hele straat konden doen. Maar op dit moment zijn alle contracten voor een bepaalde straat al helemaal rond, zodat we achter elkaar door kunnen werken.”

Op het planningoverzicht dat bij Beerse aan de muur hangt is dat goed te zien. Begin 2000 kenmerkt zich door een flauwe curve die in de loop van 2001 steeds meer een rechte lijn wordt. De grootste snelheid verwacht Beerse dit jaar te halen met de renovatie van zestien woningen in een week.

“Met eigen personeel en zzp’ers zijn er ongeveer vijftig man aan het werk.” En aangezien er ook nog drie ploegen dakbedekkers rondlopen en vijftien schilders waar Beerse de coördinatie voor heeft, kan je gerust zeggen dat hij ter plaatse een middelgroot aannemersbedrijf leidt.

Aparte begroting

Voor elke woning wordt een aparte begroting gemaakt met een aparte tekening. Beerse: “In elke woning zit dus een aparte klant met eigen voorkeuren en wensen.” Om het traject goed te laten verlopen, krijgt iedere bewoner voordat de eerste spijker geslagen is standaard vier keer bezoek. Tijdens de eerste opname komt iemand van Progis op bezoek voor het maken van een voorlopig ontwerp. De tweede opname van Progis dient om eventuele wensvoorzieningen van de bewoner op te nemen. Verrekening hiervan loopt geheel via Progis. Na het tweede bezoek wordt het contract met de bewoner gesloten. De aannemer is de derde bezoeker van de woning. Dit bezoek dient om de woning helemaal in te meten voor een open begroting. Verder ontvangen de bewoners in informatieboekje waarin de werkwijze van de aannemer staat beschreven en alle belangrijke telefoonnummers zijn opgenomen.

Beerse: “Van meerwerk is eigenlijk helemaal geen sprake. Want als ik extra plafonds en dergelijke moet maken, kom ik helemaal niet meer uit met mijn planning.” Nadat Beerse zijn begroting heeft ingediend, volgt na enig onderhandelen met Progis de opdracht. “Het loopt allemaal soepel. De bestekstekeningen krijgen wij compleet met uitgebreide beschrijvingen van de te vervangen of herstellen onderdelen. Bovendien zijn alle eenheidsprijzen al afgekaard. We meten de boel alleen na. De werkvoorbereider stuurt het project verder aan.” Het duurt dan weliswaar nog even voor de renovatie plaatsvindt, want de levertijd op de bestelde onderdelen zoals dakelementen en glas bedraagt nog zeker twaalf weken.

Dan volgt het vierde contact. Beerse: “Twee weken voor de start komt de uitvoerder om onze komst aan te kondigen en om te zien of de situatie in de woning in de afgelopen maanden niet is gewijzigd.”

De woningen krijgen niet ‘standaard’ houten kozijnen. Beerse: “Wat erin zit, komt er weer in. Zit er een kunststof pui, dan komt kunststof weer terug. Zo kan het gebeuren dat in een woning hout, aluminium en kunststof wordt geplaatst.”

Ramen die zijn uit de kozijnen zijn verwijderd, gaan onmiddellijk op de bok, waarna ze worden afgevoerd. “Het verwijderde glas gaat vaak stuk. Het is veel te gevaarlijk om de ramen op straat te laten staan. Het oude materiaal gaat daarom direct met de bokken weg, waarmee de nieuwe ramen werden aangevoerd”, aldus Beerse.

Opzichters van Progis zien tijdens de uitvoering toe op de kwaliteit van het werk en lopen bij de eerste oplevering mee. Bij de tweede oplevering bekijken ze of de laatste punten zijn uitgevoerd. Na het voor akkoord ondertekenen door alle partijen is het geluidsisolatieproject voor de desbetreffende woning afgerond.

Zit er een kunststof pui, dan komt kunststof weer terug, zit er een houten pui dan komt er hout.

Reageer op dit artikel