nieuws

Provincie: duidelijker rol bij publiek-private projecten

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen richtlijnen en een protocol opstellen voor de manier waarop de provincie moet omgaan met publiek-private samenwerking (pps). Het onderzoeksrapport naar de besluitvorming rond het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg is wormt de aanleiding.

Uit dat onderzoek bleek afgelopen najaar dat onduidelijkheid over procedures en over de rol van de provincie tot chaos heeft geleid.

Naar aanleiding van geruchten over belangenverstrengeling gaf de Commissie Beleidsevaluatie vorig jaar opdracht tot het onderzoek aan het Crisis Onderzoeks Team uit Leiden. Hoewel dit geen strafbare feiten vond, blijkt uit het rapport dat niet duidelijk was of de provincie nu een rol had als ondernemer in het grootschalige project of zich als bemiddelaar of handhaver van regelgeving opstelde. Ook schortte het aan een goede uitwisseling van informatie tussen provinciebestuur en Provinciale Staten.

Illusie

In een reactie op het onderzoeksrapport erkennen GS nu dat er in de ontwikkelingsfase van het MTC soms ‘op de rand van het wettelijk toelaatbare’ is gewerkt.

Het provinciebestuur noemt het echter een illusie te denken dat alles in het vervolg vanzelfsprekend goed gaat. Daar zijn de Nederlandse en de Europese regelgeving te complex voor, zo stellen GS. De samenwerking met private partijen vereist volgens hen bovendien van beide zijden de ‘bereidheid om respect te hebben’ voor elkaars belangen.

In de richtlijnen die Gelderland wil opstellen voor pps moet duidelijk worden vastgelegd welke provinciale medewerkers in een project een ontwikkelende rol hebben en wie controlerende taken hebben. De scheiding tussen publieke en private belangen moet duidelijk zijn.

Daarnaast wil het provinciebestuur de informatievoorziening en de relatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bij pps-projecten in het protocol regelen.

Reageer op dit artikel