nieuws

Hogere snelheid in spits kost miljarden

bouwbreed

Realisatie van een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur in de spits in filegevoelige gebieden vergt de komende twintig jaar een miljardenimpuls. Verdere verhoging van die snelheid op het hoofdwegennet leidt tot desinvesteringen en vergt relatief veel extra asfalt voor een zeer korte periode van de dag.

Dit spiegelde minister Netelenbos (verkeer) gisteren de Tweede Kamer voor tijdens een voortgezet debat over het nationaal verkeer- en vervoerplan (NVVP). De nieuwe beleidsnota met een looptijd tot 2020 heeft als uitgangspunt om infrastructuur goed te benutten, er geld voor te vragen en daarna eventueel bij te bouwen.

De minister reageerde geërgerd op de suggesties van met name CDA-kamerlid Eurlings dat het ambitieniveau van 60 kilometer op de snelweg tijdens de spits wel erg laag is en dat de doorstroming beter verloopt bij 80 kilometer per uur.

Volgens Netelenbos zijn al enorme kosten gemoeid met aanpassingen van de filegevoelige gebieden naar 60 kilometer per uur. “Op dit moment ligt de gemiddelde snelheid in de spits tussen Den Haag en Rotterdam (A13) op 42 kilometer per uur en tussen Almere en Amsterdam (A1) op 44 kilometer per uur.” Bovendien stijgt het aantal auto’s van 6,5 miljoen nu naar zo’n 9 miljoen in 2020.

Lot

Volgens berekeningen van de minister zou verhoging van de snelheid naar 70 kilometer per uur leiden tot een extra investering van 13 tot 17 miljard euro. Om een snelheid van 80 kilometer in de spits te realiseren, is zelfs 24 tot 30 miljard euro extra nodig. “Dat geld hebben we niet. Bovendien moeten we goed kijken naar de kosten en de baten.”

Netelenbos beschouwt het als het lot van een minister van Verkeer en Waterstaat dat zichtbare resultaten van nieuw beleid lang uitblijven. “Gemiddeld gaan er twee kabinetsperioden overheen, voordat een idee tot uitvoering komt en onder Lubbers en Kok-I was er nu eenmaal minder geld te besteden. De 10 miljard euro die deze kabinetsperiode extra is vrijgemaakt voor infrastructuur laat in de uitvoering dus nog even op zich wachten.”

VVD-kamerlid Hofstra blijft hameren op het gemis van een financiële paragraaf bij de nieuwe beleidsnota. Hij dreigde “genuanceerd te stemmen” als de minister blijft weigeren de tekst aan te passen. Ook die kritiek veegde de Netelenbos van tafel. “Dit is de eerste nota die niet bevriezend werkt. Iedere twee jaar stellen we het beleid in overleg met het parlement bij om flexibel te kunnen blijven. Het is verkeerd om over je graf heen te willen regeren.”

Ze is ervan overtuigd dat de 39 miljard euro die tussen 2010 en 2020 in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport is gereserveerd afdoende is om de plannen uit het NVVPte betalen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op het zogenoemde ICES-fonds voor financiering van extra maatregelen op het gebied van veiligheid en milieu. “De praktijk is dat 70 procent van die gelden naar verkeer en vervoer gaat.”

Tunnel A6/A9 niet zeker

Minister Netelenbos ziet af van ondertunneling van een verbinding tussen de A6 en A9 als de waterhuishouding van het Naardermeer daardoor in gevaar komt. Ze heeft gisteren in de Tweede Kamer toegezegd dat op te nemen in het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan. Een bovengrondse verbinding tussen Amsterdam en Almere is binnen het kabinet afgewezen. Daarop is besloten te kijken naar een tunnelvariant alvorens andere mogelijkheden te onderzoeken. Het is volgens de minister zeker dat er een nieuwe verbinding moet komen om het groeiende Almere goed te ontsluiten. Rijkswaterstaat hoopt binnen een halfjaar uitsluitsel te geven over de gevolgen van een tunnel onder het natuurgebied.

Rondje Randstad later

Het is uiterst onzeker of tijdens deze kabinetsperiode nog geld wordt vrijgemaakt voor de aanleg van een snelle verbinding tussen de vier grote steden. Minister Netelenbos liet doorschemeren dat de beslissing over het zogenoemde Rondje Randstad doorschuift naar een volgende periode. De Kamer reageerde enigszins onthutst, omdat in het regeerakkoord expliciet is vastgelegd dat de beslissing over deze snelle verbinding voor 15 mei dit jaar valt. Het ministerie werkt volgens Netelenbos hard aan een prijsvraag voor Rondje Randstad waarbij hoge bijdragen van het bedrijfsleven worden verwacht. Ze denkt daarbij aan een vergelijkbaar concept als nu is gelanceerd voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Voor de snelle verbinding naar het noorden heeft het kabinet onlangs bijna 3 miljard euro gereserveerd.

Reageer op dit artikel