nieuws

Aanleg kabels gemakkelijker

bouwbreed

De procedure voor de aanleg van ondergrondse buisleidingen wordt transparanter en eenvoudiger. Nieuwkomers op de markt van buizen- en kabelleggers zijn momenteel kansloos door de ingewikkelde regels. Minister Netelenbos (verkeer) komt binnenkort met nieuwe voorstellen.

Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van de door de overheid ingestelde MDW-werkgroep Buisleidingconcessies.

Inmiddels ligt in Nederland zo’n 14 miljoen kilometer kabels en leidingen onder de grond. Veelal liggen die gebundeld in zogenoemde straten. Volgens het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (Klic) vertegenwoordigt het ondergrondse netwerk een vervangingswaarde van 150 miljard gulden.

Vervoer van gas, water, telecommunicatie en elektriciteit verlopen bijna geheel ondergronds. Het netwerk groeit nog jaarlijks, maar ook steeds vaker moeten buizen en leidingen worden verlegd door nieuwe activiteiten boven de grond. De ruim honderd boor-, kabel- en buizenlegbedrijven behalen daarmee jaarlijks een omzet van 1,3 miljard.

De markt is voor nieuwkomers buitengewoon moeilijk te betreden, omdat procedures onnodig ingewikkeld zijn. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de speciale werkgroep. Het rapport van deze commissie is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verstrikt

Uit de begeleidende brief van minister Netelenbos blijkt dat het kabinet heeft toegezegd de belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek over te nemen. Zij schrijft aan het parlement: “Het huidige systeem is moeilijk te doorgronden. Nieuwkomers raken hierdoor verstrikt in voor hen onduidelijke en langdurige procedures.”

Om hier een einde aan te maken gaat, afhankelijk van de grootte van het werk, het Rijk of de provincie de coördinatie op zich nemen waardoor de besluitvorming in één hand komt. Minister Netelenbos gaat daarvoor de Tracéwet aanpassen. Nu bemoeien alle overheden zich met de aanleg van nieuwe kabels of leidingen en zijn diverse afzonderlijke concessies en vergunningen nodig. Het huidige systeem van concessies wordt vervangen door een systeem waarbij de initiatiefnemer een plan bij provincie of Rijk indient.

Daarnaast is momenteel geen afwegingskader vastgelegd op basis waarvan de besluitvorming plaatsvindt. Het is volstrekt niet helder hoe zwaar milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid meewegen in een aanvraag voor een vergunning. De commissie vindt dat de minister daar meetbare criteria voor moet vaststellen.

Die ondoorzichtige besluitvorming kan gemakkelijk tot een veelheid van juridische procedures leiden waarbij verschillende rechters zijn betrokken. De commissie beveelt aan te kiezen voor één beroepsprocedure bij de bestuursrechter met duidelijke bezwaartermijnen.

Gedoogplicht

Een deel van de problemen ontstaat omdat niet wordt gewerkt met de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar de Belemmeringswet privaatrecht. Daarmee is het mogelijk gedoogplicht af te dwingen van eigenaren van particuliere gronden. De commissie stelt voor deze gedoogplicht te vervangen door een afdwingbaar opstalrecht en de regels vast te leggen in de Awb.

Minister gaat Tracéwet aanpassen

Reageer op dit artikel