nieuws

Rijk steunt aanpak doorstroming A4

bouwbreed Premium

Het Rijk steekt 2,3 miljard gulden in de filebestrijding op de A4 van Amsterdam via Rotterdam naar België. Het kabinet heeft het advies van de commissie Blankert overgenomen en geeft daarmee ruimte aan tolheffing en publiek-private samenwerking op de zogenoemde doorstroomroute.

Blankert concludeert dat files op de A4-corridor ontstaan door een combinatie van oorzaken. Daarbij denkt de voormalige VNO-NCW-voorman aan minder goede ontsluiting van het stedelijk wegennet, pieken in de instroom tijdens de spits, op enkele punten capaciteitstekorten op het hoofdwegennet en verkeersongevallen.

Een mix van maatregelen is nodig om de doorstroming op de A4 corridor te bevorderen. Daarbij gaat het om maatregelen in het kader van dynamisch verkeersmanagement, de introductie van beprijzen, het aanleggen van nieuwe infrastructuur en op termijn het instellen van een mobiliteitsmarkt.

Platform

Daarnaast worden de procedures van de publiek-private samenwerkingsprojecten Tweede Coentunnel, Westrandweg, A4 Delft-Schiedam en A4 Dinteloord Bergen op Zoom verder opgetuigd. Het kabinet sluit daarbij het heffen van tol voor een deel van de financiering niet uit. Het Rijk heeft voor deze projecten ruim twee miljard gulden gereserveerd en overlegt met de regionale partners om de beschikbare financieringsmogelijkheden van de projecten in kaart te brengen.

De problematiek rond de grote steden Amsterdam, Den Haag, en Rotterdam wordt aangepakt. Het Rijk zal het initiatief nemen om samen met de regio’s en private partijen de problematiek en duurzame oplossingen in kaart te brengen. Daarvoor zal een ‘publiek private taskforce’ worden opgericht. Dit platform, waarin Rijk, lagere overheden en het bedrijfsleven zitting nemen, zal studies maken om tot nieuwe en andere mogelijkheden voor optimalisatie van het weggebruik te komen.

Onlangs bereikte de Zuid-Hollandse gedeputeerde Norder overeenstemming met alle gemeenten over inpassing van de A4-corridor. Met dit kabinetsbesluit lijkt de weg vrij voor doortrekking van de A4 en krijgt na ruim dertig jaar het zandlichaam in Midden-Delfland eindelijk zijn bestemming.

Reageer op dit artikel