nieuws

Keurmerk bewaakt kwaliteit detacheerders

bouwbreed Premium

In de bouw lijkt een kwaliteitsnorm voor leveranciers van flexibele arbeid steeds wenselijker, een kwaliteitsnorm die enerzijds de belangen van opdrachtgevers moet dienen en anderzijds de belangen van de werknemers van deze organisaties, de vakmannen behartigt. Net als de BOVAGdoet in de automobielbranche, vindt H.A.G.M. Withagen.

Te vaak nog worden bouwondernemers geconfronteerd met opruimers die tegen timmermans-tarief op de bouw verschijnen. Of met inleners ‘van top-kwaliteit’ die worden aangeboden tegen tarieven die zelfs lager zijn dan de interne verrekenprijs waar de ondernemer zelf mee rekent.

En dat alles gebeurt over het hoofd van de vakman die moet afwachten of zijn BTER-premies en pensioen wel worden betaald. Personeel van detacheerders wordt elders vaak bewust onwetend gehouden met verhalen over uitzend- en ‘SFB’-contracten en de organisaties blinken uit in ondoorzichtige verloningsstructuren (ADV dagen) en afdrachten. Het volgen van de bouw-cao is toch echt iets anders dan het hanteren van de bouw-cao!

Kwantiteit

Als de concentratietendens zich verder doorzet en de bouwsector vanuit een kwantitatieve aanpak van de laatste jaren (Vinex) moet doorgroeien naar een kwalitatieve aanpak (binnenstedelijke herstructurering en renovatie sociale sector) dan zal de opdrachtgever gebaat zijn bij goede, professionele en integere organisaties op het gebied van flexibele arbeid in de bouw.

Zeker ook nu ten tijde van een krimpende economische groei het eigen aantal cao’ers niet of nauwelijks meer groeit en er meer gebruik wordt gemaakt van detacheerders. Maar hoe weet je als bouwer of je met de ‘goede’ organisatie te maken hebt?

Organisaties beconcurreren elkaar scherp en zijn meer bezig met het tarief dan met het vakmanschap. Bovendien zijn zij gewend aan korte-termijndenken; dit resulteert maar al te vaak in een lage betrokkenheid van de vakman op de bouwplaats en weinig grip op het kort- en ziekteverzuim.

Als vaklieden ‘klaar’ zijn op een project, wordt aannemend Nederland rondgebeld om snel weer voor enkele dagen werk te vinden tegen superlage tarieven, zonder dat rustig wordt nagedacht over lange-termijnoplossingen.

Als bouwer moet je kunnen terugvallen op degelijke, betrouwbare en solide organisaties die hun beloften waarmaken binnen de door de overheid vastgestelde grenzen. Ofschoon Nederland een land is waar overal al normen en keurmerken voor bestaan, is er nog geen enkel keurmerk voor leveranciers van flexibele arbeid.

Behoefte

En er is wel degelijk behoefte aan een dergelijk ‘garantiezegel’, gezien het feit dat steeds meer opdrachtgevers short-lists maken van ‘preferred suppliers’ , zoals bij HBG.

Het zou voor de markt goed zijn wanneer men kan terugvallen op kwaliteitsnormen. Deze kunnen gebaseerd zijn op de financiële structuur van de organisatie, het hanteren van de bouw-cao, de mate van de dienstverlening, de begeleiding van vakmannen, opleidingen, referenties, sociaal beleid, enzovoorts.

Inspanning

Om te komen tot een landelijk keurmerk zal in ieder geval ook een bovenmatige inspanning door de bouwbranche zelf moeten worden gedaan. Het conservatieve, calvinistische karakter moet plaatsmaken voor een open structuur. Partijen (detacheerders, ondernemers, vakbonden) moeten in een open dialoog met elkaar willen praten over efficiency, logistiek, flexibele personeelsbezetting en planning, teneinde een aantal parameters vast te stellen waar een detacheringsorganisatie minimaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een dergelijk kwaliteitskeurmerk.

Als grote bouwbedrijven over enkele jaren opnieuw een beoordeling afgeven met betrekking tot flexibele arbeid, zoals recent is gebeurd door HBG en Wilma, kan dat in ieder geval op een meer genuanceerde en objectieve wijze gebeuren, op basis van vooraf vastgestelde normen. En uiteindelijk is op de markt dan alleen maar plaats voor erkende organisaties die enerzijds volledige financiële en sociale verantwoordelijkheid nemen voor de werknemers en anderzijds ondernemers garantie, kwaliteit, betrouwbaarheid en partnership bieden.

Bouwen blijft mensenwerk en het is nog steeds een ijzeren (in dit geval betonnen) regel dat samenwerking sterker maakt. Dit geldt ook voor samenwerking met leveranciers van flexibele arbeid; alleen organisaties die voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, kunnen op termijn optimale dienstverlening bieden aan een bouwer. Een kwaliteitskeurmerk voor detacheerders in de bouw is hard nodig. BouwGenius is klaar voor die uitdaging&insldr;!

Reageer op dit artikel