nieuws

Amstelveen kiest voor woningbouw in polder

bouwbreed

De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Amstelveen heeft vorige maand gekozen voor de ontwikkeling van een woongebied in de Legmeerpolder. Daarnaast worden tevens de mogelijkheden binnen de stad benut. In de Bovenkerkerpolder zal onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor waterberging, al dan niet in combinatie met specifieke woonmilieus. Daarmee wordt de huidige grens van het Groene Hart doorbroken. De raad vindt de landschappelijke waarde van de Legmeerpolder ondergeschikt aan de woonbehoefte. Hoeveel woningen in deze polder zullen verrijzen, is nog onzeker. De gemeente bekijkt eerst of er mogelijkheden zijn om binnen de bebouwde kom woningen te bouwen. De intensieve tuinbouw in dit gebied is niet aan de polder gebonden en kan eventueel worden verplaatst. De aanleg van een 200 hectare groot bedrijventerrein in de Legmeerpolder hoort zeker ook tot de mogelijkheden. Verstedelijking van de Legmeerpolder is wenselijk met het oog op de vorming van een netwerkstad met Aalsmeer en Uithoorn.

De Bovenkerkerpolder blijft vermoedelijk gevrijwaard van grootschalige woningbouw. In de ogen van de gemeente heeft deze polder een hogere landschappelijke en natuurwaarde dan de Legmeerpolder. Agrarisch medegebruik en natuurontwikkeling wordt hier verder gestimuleerd. Ook zal in deze polder de mogelijkheid voor een enorme waterberging worden onderzocht voor de waterhuishouding in de totale Randstad. Het waterretentiegebied vereist veel ruimte, in de order van grootte van 15.000 hectare.

De benutting van de polders vormt een heet hangijzer in de ontwikkeling van Amstelveen. De stad zit klem tussen Schiphol en het Groene Hart. Amstelveen pleit ervoor om de ‘grenzen’ van het Groene Hart minder hard te maken. Door te kiezen voor mogelijke waterberging en woningbouw in de Bovenkerkerpolder wordt de grens opgeschoven naar het Amstelgebied.

Een ander heet hangijzer is de A9 die enerzijds een goede bereikbaarheid genereert voor Amstelveen, maar aan de andere kant ook een barrière opwerpt. De doorstroming van het verkeer raakt bij Amstelveen verstopt door de groeiende verkeersstroom. Om die doorstroming te bevorderen is een scheiding van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer noodzakelijk. Daarom worden een parallelweg voor het bestemmingsverkeer en twee afslagstroken aangelegd. Verder zal de A9 ter hoogte van Amstelveen worden benut voor bedrijfsontwikkeling. Met name aan de zuidzijde zal dat het geval zijn. Gebrainstormd wordt over concepten voor overkluizing van de snelweg. De Beneluxbaan zal worden opgewaardeerd door erlangs woon- en economische functies te ontwikkelen. De nieuwbouw van woningen en bedrijfsruimte sluit aan op de ontwikkelingen rond het vernieuwde WTC-station in Amsterdam.

Uit onderzoek van het bureau Kolpron is gebleken dat Amstelveen tot 2010 circa 4000 woningen kan bouwen. Nieuwe marktontwikkelingen geven al aan dat dit aantal aan de voorzichtige kant is. De gemeente verwacht dat de vraag naar goedkopere woningen toeneemt. Nieuwbouw kan alleen als de bestaande woningvoorraad in goede staat wordt gebracht. Daarom is er veel aandacht voor revitalisatie van woonwijken, waarbij 1450 tot 1850 woningen worden aangepakt.

Reageer op dit artikel