nieuws

Woonwet beperkt speelruimte corporatie

bouwbreed Premium

Corporaties mogen uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van wonen. De nieuwe Woonwet verplicht corporaties verder elke vijf jaar een prestatiecontract te formuleren met een concreet uitvoeringsplan. Bovendien komen de salarissen van directeuren en commissarissen in het jaarverslag.

Dat blijkt uit de concepttekst van de nieuwe Woonwet. Het wetsvoorstel is geheim en wordt pas rond de jaarwisseling naar de Tweede Kamer gestuurd. De Woonwet is de juridische uitwerking van de nota Mensen, wensen wonen van VROM.

De nieuwe Woonwet is bepaald geen A4-tje geworden. Vorig jaar waarschuwde staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) dat degenen die dat dachten teleurgesteld zouden worden. Maar liefst dertig pagina’s wettekst zijn nodig om de rechten en plichten van verhuurders vast te leggen.

De staatssecretaris taxeert het gezamenlijk corporatiebezit op bijna 400 miljard gulden. Geld dat corporaties moeten besteden aan “huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt en in relatie daarmee op de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden”.

Rendement en risico mogen niet van doorslaggevend belang zijn bij deze investeringen. Wel verplicht de Woonwet dat corporaties een prestatieplan maken. Daarin wordt een onderbouwde visie verwacht ten aanzien van prestaties voor de komende vijf jaar, met de bijbehorende activiteiten en begroting. Zoals staatssecretaris Remkes al eerder aankondigde is de corporatie straks verplicht de salarissen van bestuurders en commissarissen openbaar te maken in het jaarverslag.

In de verslaglegging moet expliciet worden ingegaan op de vraag of de beschikbare financiële middelen doeltreffend zijn ingezet. Zowel de gemeente als de huurdersorganisatie krijgt adviesrecht bij de totstandkoming van het prestatieplan.

Voorts is de verhuurder verplicht bewoners op de hoogte te stellen van zeer ingrijpende beslissingen als verkoop of sloop van een complex. Goede betrokkenheid van de bewoners is een vereiste volgens de nieuwe wet. Ze hebben inspraak bij de planvorming, maar ook recht op tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten voor (tijdelijke) herhuisvesting.

Corporaties moeten zich beperken tot het leveren van diensten op het gebied van wonen. Voor een alliantie van een corporatie met een niet toegelaten instelling, als bijvoorbeeld een wijkontwikkelingsmaatschappij, is vooraf toestemming van het ministerie nodig.

De Woonwet maakt het mogelijk dat een corporatie een deel van haar activiteiten onderbrengt in een dochteronderneming zoals een aparte bv. De werkzaamheden moeten echter wel binnen het werkdomein blijven en het moederbedrijf blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de onderneming. De interpretatie van de wet moet uiteindelijk duidelijk maken in hoeverre projectontwikkeling, zorgdiensten en makelaarsactiviteiten straks nog zijn toegestaan.

De Woonwet maakt het ook mogelijk dat corporaties hun status van toegelaten instelling afschudden. Uittreding kan plaatsvinden na vereffening van het maatschappelijke kapitaal via het Sectorinstituut Woningcorporaties. Dat wordt namelijk de nieuwe naam van het huidige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Salaris directeur moet verplicht in jaarverslag

Reageer op dit artikel