nieuws

Waterbeheer in China tussen conflicterende belangen

bouwbreed Premium

De cijfers zijn indrukwekkend: in de stuwdam, die tussen drie bergkloven ligt ingeklemd, zijn 27 miljoen kuub beton en circa 280.000 ton metaal verwerkt. De reden om de dam te bouwen, is tweeledig. Enerzijds moet hij de omgeving beschermen tegen overstromingen, anderzijds hebben het oostelijk deel en het centrum van China elektriciteit dringend nodig.

Met de bouw van een elektriciteitscentrale ter plaatse kan 18.200 Mw elektriciteit worden opgewekt. Zeker 26 hydroturbine generatoren wekken de stroom op vanuit het stuwmeer. Het meer heeft een reservoir van 39,3 biljoen kuub.

De aanleg van de dam en de elektriciteitscentrale neemt ongeveer zeventien jaar in beslag nemen, de planning is dat hij in 2009 klaar is. Vele tientallen onderzoeksinstituten zijn bij het project betrokken, waaronder de Universiteit Twente. “Ik sprak op een conferentie in het Oost-Duitse Cottbus over onze integrale kennissystemen van civiele projecten”, verklaart prof. H.G. Wind de betrokkenheid van de universiteit. “Na mijn lezing kwam een Chinese hoogleraar van de zogeheten Drie Kloven-Universiteit naar me toe. Hij was zeer geïnteresseerd en zo is de samenwerking tot stand gekomen.”

Conflicterend

De Universiteit Twente speelt een belangrijke rol in het waterbeheer van de stuwmeren. Daarbij spelen conflicterende belangen.

De eigenaar van de dam wil elektriciteit opwekken en heeft daarvoor een zo vol mogelijk stuwmeer nodig. De omwonenden zijn echter gebaat bij een zo laag mogelijk waterpeil om overstromingen op te vangen. Die overstromingen kwamen vroeger regelmatig voor. Vandaar dat er een inundatiegebied wordt aangelegd dat zo groot is als Nederland. Zeker 1,1 miljoen mensen moeten daarom verhuizen.

Andere belanghebbenden zijn de boeren die irrigatie van hun bouwland willen. De scheepvaart op zijn beurt heeft behoefte aan voldoende water in het rivierengebied om te kunnen varen. “Wij zetten de verschillende belangen en bijbehorende beleidsmaatregelen op papier en werken die verder uit”, verklaart Wind.

“Daarnaast gaan we een aantal regels opstellen voor de besturing van de inlaatkleppen in de dam. We voeren klimaatonderzoek uit naar extreme neerslag in dat gebied om te kunnen bepalen wanneer en hoeveel water moet worden toegevoegd aan de stuwmeren of dat er juist water aan moet worden onttrokken. We maken waterbewegingsvergelijkingen en brengen het ecosysteem van het rivierengebied in kaart. Ook onderzoeken we hoeveel aardafzettingen in de rivier worden afgezet en welke invloed die hebben op het waterpeil in het stuwmeer.”

Een bouwkundige bijdrage aan de dam levert de Universiteit Twente niet. Niettemin speelt zij een niet te onderschatten rol in het project.

Het waterbeheer zal voor elke belanghebbende partij essentieel blijken. “Iedere partij krijgt van ons de informatie over de gevolgen van zijn maatregelen en die van de andere partijen”, verklaart Wind de werkwijze van de universiteit. “Zie het als een soort rondetafelconferentie van beleidsmakers, gebruikers en wetenschappers. In die arena leggen wij de problemen voor en uit het samenspel tussen de partijen volgen daaruit oplossingen die wel of niet acceptabel zijn.” Als een voorstel van één partij niet acceptabel blijkt, dan weet die partij exact waar hij aan toe is: eerst een draagvlak creëren.

Reageer op dit artikel