nieuws

Schotelantennes

bouwbreed Premium

Het plaatsen van schotelantennes achter de voorgevel van een gebouw met een doorsnede van ten hoogste 1 meter, worden op grond van de Woningwet sinds 1 januari 1999 aangemerkt als vergunningvrij- bouwwerk. Voor schotelantennes met een doorsnede niet groter dan 2 meter, geldt een meldingsplicht. Terwijl voor schotelantennes met een grotere doorsnede dan 2 meter een bouwvergunning is vereist. Wel even passen en meten, maar het lijkt dus mogelijk om op eenvoudige wijze schotelantennes van een behoorlijke omvang op woningen te plaatsen.

Interessant om te zien is als de plaatsers van het ‘kwaad’, huurders zijn en wat daartegen door verhuurders kan worden ondernomen.

Dat de huurder bevoegd is installaties in het gehuurde aan te brengen, althans dat de verhuurder desgevraagd redelijkerwijs toestemming daarvoor dient te verlenen, staat over het algemeen niet ter discussie. Echter, het veelvuldig plaatsen van schotelantennes leidt veelal niet tot blijdschap van omwonenden/andere huurders. Zij vinden dat de geplaatste schotels het karakter en de uniformiteit van de buurt aantasten en deze veelal ontsiert. Deze mening delen ook de verhuurders en zij zijn de schotels daarom vaak liever kwijt dan rijk. Wat kan hiertegen worden gedaan?

EVRM

In dit geval zijn twee belangen in het geding. Enerzijds het belang van de huurder bij vrije informatievergaring, beschermd door art. 10 EVRM (Europees Verdrag voor Rechten van de Mens). Anderzijds het belang van de verhuurder (en van andere huurders) bij het voorkomen van schade aan en ontsiering van het gehuurde cq de buurt. Hierover is een reeks uitspraken gedaan, met steeds wisselende uitkomsten. Voorop moet staan dat de huurder een grondrecht heeft tot handhaving van zijn vrijheid van meningsuiting, waaronder begrepen het recht om vrijelijk informatie te kunnen ontvangen. Dit recht op vrije meningsuiting is echter niet onbeperkt: lid 2 van art. 10 EVRM laat beperkingen toe indien deze voorzien zijn bij de wet, noodzakelijk zijn in een democratische samenleving en strekken ter behartiging van de belangen van anderen. In dat kader heeft het Kantongerecht in Rotterdam op 10 februari 1995 (WR 1995,53) in een tussen verhuurder en huurder spelend ‘schotelconflict’ geoordeeld dat een inbreuk op het recht op vrije nieuwsvergaring van de huurder als bedoeld in bovengenoemd artikel was toegestaan wegens de (kans op) beschadigingen van eigendommen, de ontsiering van het gebouw en de aanwezigheid van een alternatief. Zo ook de rechtbank in Arnhem die op 28 januari 1999 (WR 1999,47) heeft bepaald dat ook het op deskundige wijze plaatsen van de schotelantenne de kans op schade verhoogt en dat er voor de huurder voldoende mogelijkheden zijn om op andere wijze informatie over zijn land van herkomst te verkrijgen.

Verstoring

Uit de rechtspraak blijkt dat bij de afweging van belangen de volgende aspecten van belang zijn: Hoe groot is het risico voor schade en heeft de huurder ter afdekking daarvan maatregelen getroffen (bijvoorbeeld verzekering)? Hoe groot is de verstoring van het aangezicht, mede gelet op de omvang van de installatie en de plaats van bevestiging? Zijn er voldoende alternatieven voor de huurder om in zijn informatiebehoefte te voorzien? Ten slotte moet ook rekening gehouden worden met een eventueel beleid dat de verhuurder op dat gebied voert.

Daarnaast kan er in de huurovereenkomst zijn bepaald dat de huurder zonder toestemming van de verhuurder geen veranderingen aan het gebouw mag aanbrengen. Is dat het geval, dan zou de verhuurder kunnen betogen dat plaatsing van een schotel een verandering met zich meebrengt die in die in strijd wordt geacht met een dergelijke contractuele bepaling en wanprestatie oplevert. Op grond daarvan kan de verhuurder dan van de huurder vorderen de geplaatste schotel te verwijderen. De rechter zal, in een schotelconflict tussen verhuurder en huurder, overigens geen boodschap hebben aan het feit dat de schotel vergunningvrij kon worden geplaatst. De bepalingen van de Woningwet zien niet op andere dan ruimtelijke aspecten, zoals vrees voor aantasting van uniformiteit, overlast, e.d..

Overleg

Gelet op het bovenstaande is het als huurder beter om met de verhuurder vooraf overleg te plegen omtrent het al dan niet plaatsen van een schotelantenne. Dit geldt met name wanneer een clausule als bovengenoemd in het huurcontract is opgenomen.

Reageer op dit artikel