nieuws

Jantje huilt, Jantje lacht

bouwbreed Premium

Niettegenstaande mijn bijna eeuwige optimisme en meestal goede humeur stemmen voorstellen uit de Haagse politiek mij regelmatig droevig. Niet alleen het lage werkelijkheidsgehalte van de voorstellen grieven mij, want het is vooral de arrogantie van enerzijds de vermeende alwetendheid en anderzijds de opgevoerde schijn van voorzorgen die men denkt te kunnen treffen. Gelukkig dwarrelde er deze week een leuk plan van het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD uit de ochtendkrant op mijn ontbijttafel: afschaffing van de OZB. Te mooi om waar te zijn?

Deze dagen behandelt de Tweede Kamer de begroting 2002 van de minister van Binnenlandse Zaken. En omdat deze minister over veiligheid gaat, menen enkele kamerleden een voorstel hierover te moeten indienen. Jawel, alleen startende ondernemers moeten pas een vergunning krijgen om bijvoorbeeld hun café of winkel te openen als zij voldoen aan alle veiligheidseisen. Niet alle meer dan 600.000 andere bedrijven hoeven op straffe van sluiting aan de brandveiligheidseisen te voldoen, maar slechts de lefgozer (sorry dames) die in deze tijd nog een eigen zaak begint.

Volgens mij zal zo’n starter wel hebben verbouwd en heeft hij een bouwvergunning aangevraagd of kreeg hij een inspecteur van het gemeentelijke bouwtoezicht op bezoek. Indien de verbouwing voldoet aan alle bouwregels, voldoet het pand ook aan alle brandveiligheidseisen. Wat zeuren die kamerleden nu? Laat ze alle andere bedrijfspanden controleren op brandveiligheid in plaats van de starters het nog moeilijker te maken.

Ook vernam ik dat dezelfde kamerleden het veiligheidskeurmerk dat deze minister wil instellen voor alle openbare gebouwen te mager vinden. Nu vraag ik u, hoe verzinnen ze het in Den Haag? Op het ogenblik is nog geen fractie van deze gebouwen door de bouwinspecteurs en brandweer (goed-)gekeurd.

Laten we er trots op zijn dat gebouwen aan deze belangrijke eisen voldoen en ervoor zorgen dat die gebouwen aan deze eisen blijven voldoen. Een keuringsregeling analoog aan die van het Liftinstituut lijkt me helemaal nog niet zo gek. Of we weer een keurmerk moeten instellen betwijfel ik, want er zijn er al zoveel.

Dan het goede nieuws, althans wellicht gloort het. De VVD wil de Onroerende Zaakbelasting afschaffen. Kijk, dat is mannentaal. Al die miljarden guldens wil de VVD terughalen uit bezuinigingen. De gemeenten gaan er netto niet op achteruit, want hun netto-ontvangsten krijgen zij dan via een extra-uitkering uit het gemeentefonds.

Het grote voordeel zal zijn dat burgers en bedrijven niet meer onnodig worden lastig gevallen met waardebeschikkingen, OZB-aanslagen, taxatieverslagen, bezwaarschriften en bezwaarprocedures. Vele ambtenaren van de gemeentelijke belastingen zullen hun baan verliezen, de OZB-verordeningen zijn overbodig, belastingadviseurs en dito juristen zullen minder werk krijgen, omdat er geen bezwaarprocedures meer zullen zijn over de OZB.

Tot slot zullen de belastingkamers van de Gerechtshoven en de Hoge Raad ook minder werk krijgen, want tot nu toe procedeert men in dit landje heel wat af over de OZB. Dat deed men overigens in 1840 ook al over de destijdse Grondbelasting.

Enfin, afschaffing van de OZB is heilzaam voor dit landje. Ook als men de huidige netto-opbrengst niet geheel kan terugvinden in bezuinigingen, zijn de voordelen alleen maar groter dan de nadelen.

Het feit dat gemeenten zullen beweren dat een eigen belasting hun autoriteit legitimeert, dienen u en ik terzijde te leggen. Want hoe legitiem is een bestuur dat nog niet door de helft van de kiezers is gekozen? Precies: dan ook geen eigen belasting heffen, het is immers geen bezigheidstherapie, maar het gaat over onze zuur verdiende guldens.

Hans Broeren

Makelaar o.g. te Amsterdam

Reageer op dit artikel