nieuws

Het gebouwdossier

bouwbreed Premium

Het Overlegplatform Bouwregelgeving heeft zijn sporen verdiend met meer regelgeving. Het lijkt onlogisch dat hetzelfde instituut wordt gevraagd advies te geven over de vereenvoudiging ervan, vindt Arie de Klerk.

In het kader van de in het regeerakkoord van Paars II overeengekomen ‘drastische vereenvoudiging van de bouwregelgeving’ heeft staatssecretaris Remkes het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) gevraagd hem te adviseren over het toekomstig bouwtoezicht.

Het idee bestaat om het OPBte laten beginnen met het schrappen van ‘triviale’ voorschriften. Een ander advies van het OPB behelst de aanleg van een ‘Kwaliteitdossier voor de bestaande voorraad’. Het OPB is van mening dat ‘de aandacht voor de kwaliteit niet mag stoppen bij de oplevering van de woning’. Ze stelt voor ‘de kwaliteit van een woning tijdens de gehele levenscyclus inzichtelijk te maken’. Dit moet gebeuren door middel van een bij te houden gebouwdossier. Een woningcartotheek dus met daarin opgenomen alle woningen en hun actuele kwaliteit.

De voordelen van dit systeem zijn volgens het OPB dat de huurder/koper precies weet wat de kwaliteit is die hij koopt of huurt en dat de overheid zicht krijgt om op kwaliteit te kunnen sturen, bijvoorbeeld ten behoeve van de aanpak van de naoorlogse wijken.

Inbreng

De aanleg van de cartotheek moet starten met het inbrengen van alle woningen die gerealiseerd zijn onder het regime van het Bouwbesluit, als ingevoerd in 1992 met daarbij alle sindsdien gerealiseerde aanpassingen. Het inbrengen van de woningen van voor die datum moet geschieden aan de hand van een opgave door de eigenaren van die woningen.

De eigenaar is aansprakelijk voor het up-to-date houden van het dossier. Om te voorkomen dat eigenaren de verplichting aan hun laars lappen en daardoor omissies in de cartotheek ontstaan stelt het OPB een periodieke keuring van de bouwtechnische kwaliteit voor. Ze vergelijkt deze met de APK-keuring voor auto’s. Verder houdt ze het voor mogelijk dat een koopakte niet kan passeren als het bijbehorend gebouwdossier niet is bijgewerkt en dat hypotheekbanken gaan weigeren een woning in onderpand te nemen als het bijbehorend gebouwdossier niet beschikbaar is. Wie voor de kosten van het operationeel maken en het up-to-date houden van het systeem opdraait laat het OPB in het midden. Bij een woningvoorraad van 6,6 miljoen woningen lijkt me dat men echter rekening moet houden met een bedrag van een miljard gulden per jaar.

Staatssecretaris Remkes heeft het voorstel in overweging en in die zin is mijn reactie wat voorbarig, maar soms kun je er beter maar vroeg bij zijn. Laat ik beginnen met een uitspraak van de staatssecretaris, gedaan bij de recente behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet, toen hij inging op de gedachte om de welstandscommissie een prominente rol te geven bij het opstellen van de gemeentelijke welstandsnota: ‘Je moet het kerstmenu niet door de kalkoen laten samenstellen’.

Het lijkt me dat die uitspraak ook toepasbaar is op het Overlegplatform Bouwregelgeving. Dat heeft zijn sporen juist verdiend met meer regelgeving. Ze heeft daarbij getracht steeds zoveel mogelijk heren te dienen, een streven dat bij bouwtoezicht z’n grenzen blijkt te kennen.

Overheid

Zou men werkelijk denken dat een koper van een huis zich bij zijn keus zal laten leiden door de kwaliteit ervan zoals die beschreven staat in een dossier? Het lijkt me dat andere factoren daar belangrijker bij zijn.

En dan de overheid. Die mag dan geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de voorraad, maar voor die kwaliteit is marktpositie van groter belang dan de kwaliteit van afzonderlijke woningen. En dan de huurder. Net terwijl de huurder meer vrijheid krijgt om de woning naar eigen inzicht aan te passen, krijgt de eigenaar de verplichting om alle aanpassingen te gaan bijhouden.

En zou de bank werkelijk weigeren een huis in onderpand te nemen omdat het gebouwdossier niet correct bijgewerkt zou zijn. En ziet u het al voor zich dat iemand zich bij u aan de voordeur meldt met het verzoek om even binnen te mogen kijken of alles nog bij u thuis op orde is? En of u de volgende keer het dossier wilt klaarleggen. Dat spaart tijd, snapt u?

Reageer op dit artikel