nieuws

Sterke stijging orderportefeuille in gww

bouwbreed

De omvang van de orderportefeuille (uitgedrukt in maanden werk) in de sector grond-, water- en wegenbouw is van juni tot augustus 2001 met 10 procent gestegen. Eind augustus bedroeg de omvang van de orderportefeuille in de gww 5,8 maanden.

Nooit eerder werd in de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)voor de gww zo’n hoge waarde gemeten. In beide onderscheiden sectoren van de gww, wegenbouw en grond- en waterbouw was de omvang van orderportefeuille eind augustus bijzonder hoog. Uit figuur 2 blijkt, dat de omvang van de orderportefeuille in de gww de afgelopen drie jaar een stijgende tendens vertoont. In deze periode is een aantal grote infrastructurele werken in uitvoering genomen (HSL en Betuwelijn). Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de orderportefeuille van de gww-bedrijven.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw is licht gedaald van juni tot augustus 2001 (zie figuur 1). In de utiliteitsbouw daalde de omvang van de orderportefeuille met 5 procent tot 7,8 maanden. In de woningbouw bleef de omvang van de orderportefeuille op de hoge waarde van 9,3 maanden.

De overige uitkomsten van de conjunctuurtest laten een veel minder gunstige ontwikkeling zien dan op grond van het voorgaande verwacht mag worden. Ten opzichte van een jaar geleden wordt de omvang van het onderhanden werk door meer bedrijven als klein beoordeeld en door minder bedrijven als groot. Dit geldt ook in de gww, waar gebrek aan orders zelfs de belangrijkste oorzaak van stagnatie in de voortgang is geworden. Blijkbaar profiteren niet alle gww-bedrijven van de gestegen orderportefeuille.

Negatiever

De ontwikkeling van de bedrijvigheid in de zomermaanden vertoont (mede onder invloed van de vakantie) in de meeste jaren een teruggang. Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid in juli en augustus zijn de bedrijven in 2001 echter nog negatiever dan een jaar geleden. Toen ondervonden veel meer bedrijven stagnatie in de voortgang, vooral als gevolg van personeelsgebrek. Een jaar geleden verwachtten ook veel meer bedrijven de komende maanden in personeelsomvang te groeien. Vooral in de gww is het verschil groot: eind augustus 2000 verwachtte bijna een kwart van de gww-bedrijven een toename van de personeelsomvang tegen slechts 7 procent nu.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli/augustus 2001 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim vierhonderd hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking. Zoals ieder jaar is de meting over de maanden juli en augustus samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie.

Met ingang van vandaag publiceert Cobouw iedere maand exclusief de resultaten van maandelijke conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Reageer op dit artikel