nieuws

Megawindpark laat op zich wachten

bouwbreed

De provincie Noord-Holland heeft aan het kabinet de uitgewerkte plannen gepresenteerd waarin wordt aangedrongen op de bouw van een windturbinepark ter grootte van 278 megaWatt bij de Afsluitdijk.

“Wij hebben ons huiswerk goed gedaan, het Rijk is nu aan zet”, verklaart Ada Wildekamp, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Project Windpark Afsluitdijk (IPWA).

De provincies Friesland, Noord-Holland en de gemeenten Wieringen, Wûnseradiel en Harlingen werken als IPWA samen in dit initiatief. Na realisering zou het windpark 250.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien.

Het windpark, dat deels in het IJsselmeer en deels in de Waddenzee is bedacht, zou een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de opwekking van windenergie in Nederland zoals het Rijk met de provincies heeft afgesproken.

Het plan om een megawindpark nabij de Afsluitdijk te bouwen dateert al vanaf begin de jaren negentig. In 1998 kwamen de plannen in een stroomversnelling nadat het Rijk een convenant met IPWA tekende en zich garant stelde voor de kosten die gemoeid waren met het vooronderzoek.

In dat jaar nog gingen de initiatiefnemers er van uit dat in 2001 wellicht de eerste windturbine kon worden opgericht. Dat blijkt inmddels wel erg optimistisch.

Vanaf 1998 is veel extra onderzoek verricht naar de basisvoorwaarden waaraan het windpark zou moeten voldoen. In de onderzoeken is vooral sterk rekening gehouden met de belangen van natuur, milieu en landschappelijke kwaliteit.

Drie mogelijke locaties zijn uitgewerkt en onderworpen aan een Milieu-effectrapportage (mer). Het IPWA geeft niet de voorkeur aan het meest milieuvriendelijke alternatief. Die optie gaat uit van drie clusters van twee bij twee kilometer met elk 49 molens met een vermogen van 2 Megawatt. Dit alternatief zou teveel afbreuk doen aan de landschappelijke omgeving.

Voorkeur

Het IPWA spreekt een voorkeur uit voor 60 turbines van 3 Megawatt. De techniek van dergelijke zware turbines is nog in ontwikkeling. Het IPWA gaat er echter van uit dat tegen de tijd dat er gebouwd kan worden, de molens ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

De turbines komen te staan in een twee kilometer lange rijopstelling, deels in de Waddenzee en deels in het IJsselmeer. De lijn waarin de molens staan, snijdt de Afsluitdijk zodanig dat het landschappelijk beeld zo min mogelijk wordt verstoord. Daarnaast komt er in de Waddenzee nog een cluster van 49 molens van elk 2 MegaWatt. Daarmee zou het totale vermogen op 278 Megawatt uitkomen.

“We hebben het kabinet meer dan voldoende planologische duidelijkheid verschaft,” stelt gedeputeerde Wildekamp. Ze voegt er meteen aan toe dat ze “ruimhartige medewerking van de verschillende ministeries” verwacht om het windpark ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. Mogelijk dat het Rijk begin volgende maand een besluit neemt, als het kabinet een besluit moet nemen over de Planologische Kernbeslissing Waddenzee deel 3.

Mocht het kabinet de weg vrijmaken voor de bouw van het windpark, dan moet er nog een heel traject worden afgewerkt. Bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd en dat kan wel eens een langdurige zaak worden.

Reageer op dit artikel