nieuws

Illegale aanleg kabels bedreiging voor dijken

bouwbreed

Staatssecretaris De Vries (waterstaat) heeft de Unie van Waterschappen gevraagd extra alert te zijn op de aanleg van kabels en leidingen in de buurt van waterkeringen.

“Met enige regelmaat’ worden volgens de bewindsvrouw kabels en leidingen door dijken gelegd, zonder dat een vergunning is aangevraagd.

De Vries vindt dat hiertegen moet worden opgetreden, omdat de veiligheid in het geding is als het gaat om primaire keringen (langs de zee, het IJsselmeer of grote rivieren) en sprake is van een groter risico op wateroverlast als het gaat om de overige dijken. Dit blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris op schriftelijke vragen van VVD-Kamerlid Klein Molekamp.

Bezorgd

Klein Molekamp is bezorgd geraakt door uitlatingen van dijkgraaf Beishuizen en ambtenaar Vendrik van de Amsterdamse Dienst Waterbeheer en Riolering. Beishuizen signaleerde dat de handhaving van vergunningaanvragen voor de aanleg van leidingen problematisch is. Vendrik suggereerde dat een cumulatie van leidingen door dijken kan leiden tot een ‘gatenkaas’.

De Vries erkent dat leidingen en kabels een dijk kunnen verzwakken, vooral als ze in de lengterichting worden gelegd. Dit wordt volgens haar afgeraden. De doorkruising van dijken is vaak noodzakelijk, maar hiervoor dienen dan wel extra voorzieningen te worden getroffen. Als dat oordeelkundig gebeurt hoeft dat niet te leiden tot problemen, aldus de staatssecretaris. Zij wijst er op dat zonder vergunning van de waterkeringbeheerder geen kabel de dijk in mag. De praktijk is echter dat met enige regelmaat toch aan werkzaamheden wordt begonnen, terwijl de noodzakelijke procedures niet zijn doorlopen.

De Unie van Waterschappen moet daar nu scherp op letten. Mocht deze organisatie tot de conclusie komen dat de handhaving een structureel probleem wordt, dan moet zij De Vries hiervan op de hoogte stellen. De staatssecretaris kondigt verder aan dat ze zelf exploitanten van kabels en leidingen nog eens zal wijzen op de regelgeving.

Reageer op dit artikel