nieuws

SER verdeeld over rode contouren

bouwbreed Premium

De Sociaal-Economische Raad (SER) is verdeeld over het gebruik van rode contouren rond steden. Het adviesorgaan is wel unaniem in zijn oordeel dat het platteland slecht wordt beschermd in de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

De SER vergadert 21 september over het ontwerp-advies dat eerder deze week naar buiten kwam. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het adviesorgaan daarna een eensluidend standpunt aan het kabinet zal geven.

De Vijfde nota onderscheidt rode contouren rond de steden en groene rond natuurgebieden. De tussengelegen gebieden – ruim de helft van Nederland – wordt bestempeld als balansgebied. De verdeeldheid binnen de SER spitst zich toe op het gebruik van rode contouren.

De werkgevers vinden rode contouren een te bot instrument en voorspellen dat het strategisch gedrag van gemeenten zal uitlokken. De natuur- en milieuorganisaties beschouwen harde bouwgrenzen juist als onmisbaar instrument om de open ruimte te beschermen.

Zoekruimte

De SER vindt dat de bescherming van de balansgebieden te wensen overlaat. De typering ‘zoekruimte’ impliceert verdere versnippering en verrommeling. Alleen een investeringsprogramma en een duidelijke invulling voor agrarisch gebruik, water, natuur en recreatie kunnen dat voorkomen.

Het adviesorgaan is te spreken over de keus voor stedelijke netwerken, maar vindt dat de nota voorbij gaat aan de mogelijkheid van individuele netwerksteden. De SER waarschuwt dat het Rijk de samenwerking tussen de verschillende kernen van netwerksteden waarschijnlijk zal moeten afdwingen.

“De bestuurlijke samenwerking op het schaalniveau van het stedelijke netwerk past niet als vanzelf in de huidige Nederlandse structuur. De commissie onderschrijft de keuze van de nota om geen vierde bestuurslaag in het leven te roepen, maar gemeenten te prikkelen tot samenwerking en onderlinge afstemming”, aldus het advies.

De commissie is verder van mening dat de ontwikkelingsgerichte planologie uit de vijfde nota niet wordt uitgewerkt. De SER komt daarom met een voorzet om publieke initiatieven en publiekrechtelijke besluitvorming aan elkaar te schakelen.

Inspraak

Het advies van de SER hoort bij de tweede inspraakronde van de Vijfde nota. Begin oktober zal het tweede deel van deze planologische kernbeslissing verschijnen met daarin alle reacties. Pas begin volgend jaar wordt het nieuwe ruimtelijke beleid definitief vastgesteld.

Reageer op dit artikel