nieuws

Reductie faalkosten door goed bouwproces

bouwbreed Premium

Wie faalkosten wil reduceren moet zorgen voor succesvollere bouwprocessen. Die zijn afhankelijk van hun in- en externe randvoorwaarden en de kwaliteit van het procesmanagement. In dit artikel komt het verbeteren van de interne randvoorwaarden, ofwel de voorwaarden die het bedrijf intern kan creëren, aan de orde. Twee volgende artikelen beschrijven de andere mogelijkheden ter reductie van faalkosten.

Dit artikel is het tweede van een serie van vier over de praktische aanpak van faalkosten. Het eerste verscheen dinsdag 21 augustus, met daarin het meten en analyseren van faalkosten.

De discussie over de aard, de omvang en de aanpak van faalkosten is in Nederland op gang gekomen, gelijktijdig met het opzetten van kwaliteitssystemen in bedrijven. De eerste onderzoeken dateren van begin jaren ’90. In 1993 deed Coficient (toen Bouwhulp Management en Techniek) – in opdracht van vier grote bouwbedrijven (MUWI, Heijmans, Dura, Ballast Nedam Woningbouw) – hier al onderzoek naar onder de aansprekende titel ‘De Grote Vis’. In Cobouw van april 1994 verscheen het eerste verslag hiervan met de nog steeds actuele titel ‘Ervaring maximaal benutten is essentieel’. Inmiddels is de kennis over het aanpakken van faalkosten aanzienlijk toegenomen. Er zijn ook nauwelijks bedrijven meer die hun niveau van bedrijfsvoering niet hebben verbeterd door het opzetten van een professioneel kwaliteitssysteem. De norm ISO 9001 gold daarbij als oriëntatiepunt en een ISO-certificaat is steeds gezien als een kroon op dit werk. Inmiddels worden ook de beperkingen van ISO ervaren en is er behoefte aan een Kwaliteitszorg Nieuwe Stijl.

Kwaliteitszorg Nieuwe Stijl

De bestaande systemen voor kwaliteitszorg zijn – gestimuleerd door ISO 9000-eisen – opgezet vanuit de optiek van borging van de processen. Dit heeft ertoe geleid dat de nadruk ligt op procedures en minder op resultaat. Een zekere starheid en bureaucratie is het gevolg en die past slecht bij de dynamiek van het bouwproces. In de praktijk leidt dit tot ‘doe alsof gedrag’. Papierwerk ervaart men als een ballast in plaats van als steun bij het dagelijkse werk. De bijdrage van het kwaliteitssysteem aan een beter product en proces is daardoor beperkt. Kwaliteitszorg heeft in de ogen van velen niet gebracht wat ervan verwacht werd, waardoor de belangstelling is verflauwd en de steun van de leiding is afgenomen. De noodzaak van reductie van faalkosten en de nieuwe ISO 9000 (versie 2000) stimuleert een Kwaliteitszorg Nieuwe Stijl. Kern hiervan is het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Kwaliteitszorg Nieuwe Stijl richt zich op een aantal verbeterpunten.

Verbeterpunten in de kwaliteit

Het leiderschap in ondernemingen in de bouw moet strategische keuzes maken ten aanzien van productie (capaciteits- of systeemaanbieder) en samenwerking. De traditionele capaciteitsaanbieder, die van project tot project zijn samenwerkingen aangaat, zal steeds meer problemen krijgen om de interne organisatie op een hoger niveau te krijgen en om de externe voorwaarden te beheersen. Beleid moet worden vastgelegd in controleerbare doelen, actief worden uitgedragen, van de nodige middelen voorzien en ook op gezette tijden bewaakt met prestatiemeting.

De cultuur van de onderneming moet meer klantgericht worden. Niet alleen naar de eindklant, maar ook de andere schakels van het productieproces moeten dienstbaar en communicatief bediend worden. Cultuuraspecten als discipline, vertrouwen en ondernemerschap zijn daarbij van belang.

Het procesmanagement kan worden versterkt door invoering van het principe van sturing op resultaat of output. Tijdige en voortdurende risico-inventarisatie, vertaald in een goed en dynamisch projectplan is daar een onderdeel van. Goede en snelle informatie laat zien of het project op koers ligt en waar bijsturing nodig is. Systematische verbetering van de organisatie op basis van het principe van Plan-, Do-, Check- en Act-principe is gewenst. Nu blijven (goede en slechte) projectervaringen nog onvoldoende gebruikt. Sla kennis op in snel en eenvoudig te ontsluiten gegevensbanken. Door de nieuwe ICT-hulpmiddelen wordt dit mogelijk.

Implementatie

Implementatie van Kwaliteitszorg Nieuwe Stijl vraagt om voortdurende aandacht van de leiding. Delegatie naar een kwaliteitscoördinator volstaat niet. Voor draagvlak is een goed plan en zichtbare betrokkenheid nodig. Dit plan moet een mix van meerdere verbeterstrategieën bevatten. Het volgende artikel gaat over de tweede strategie: verbetering van externe randvoorwaarden door integrale samenwerking.

Het plan, do, check, act principe schematisch.

Reageer op dit artikel