nieuws

Handhaving bescherming architectentitel bepleit

bouwbreed

Handhaaf de publieke titelbescherming van architecten. Met deze boodschap hoopt de Stichting Bureau Architectentitel (SBA) de Wet op de architectentitel tekunnen behouden.

De SBA is er absoluut niet gerust op. Staatssecretaris Remkes (VROM) is een warm voorstander van afschaffing van de publiekrechtelijke bescherming van de titel van architect. Hij vindt dat de Wet op de architectentitel primair gericht is op het beschermen van de belangen van de beroepsgroep en ziet dat niet als verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.

Fout, vindt de SBA blijkens haar jaarverslag. De wet brengt terecht tot uitdrukking dat het een taak van de rijksoverheid is om door het waarborgen van een zekere mate van vakbekwaamheid van de geregistreerde ontwerper een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.

Rol

Bovendien, zo meent de SBA, verdient het implementeren van de EG-architectenrichtlijn en het garanderen van de vrije toegang voor Nederlandse architecten tot de Europese markt een publiekrechtelijk kader.

De SBA voelt zich in haar mening gesterkt door een rapport van het Delftse onderzoeksbureau OTB. Dat zag niets in een persoonscertificering voor architecten. Wel ziet zij een rol weggelegd voor de beroepsgroep waar het gaat om invoering van kwaliteitscertificering voor bureaus en voor procescertificatie. Die kan echter volgens OTB slechts aanvullend zijn en zeker niet in de plaats komen van de wettelijke titelbescherming.

Intrekken

Medio vorig jaar, toen het OTB-rapport in concept is voorgelegd aan een aantal betrokken organisaties, liet Remkes doorschemeren nog altijd voornemens te zijn de Wet op de architectentitel op termijn, bijvoorbeeld 5 jaar, in te trekken. Sinds het uitbrengen van het definitieve rapport eind oktober vorig jaar heeft Remkes publiekelijk niets meer van zich laten horen.

Dat maakt de SBA argwanend. “Dit zou erop kunnen duiden dat het rapport en de beroepsgemeenschap de staatssecretaris niet op andere gedachten hebben kunnen brengen”, verwoordt de stichting haar zorgen.

Zij vindt dat het marktdenken van Remkes haaks staat op de architectuurnota 2001-2004. Daarin wordt de publieke verantwoordlijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving duidelijk benadrukt. En daarbij, zo meent de stichting, hoort de wettelijke titelbescherming.

Reageer op dit artikel