nieuws

Denen worstelen met groei algen en mossen op daken

bouwbreed

Groei van algen en mossen op daken en gevels is in toenemende mate een probleem. Dat wordt gesignaleerd in Denemarken waar de rijksmilieudienst subsidie heeft verleend aan het Teknologisk Institut (TI), om het probleem nauwkeurig in kaart te brengen. Het onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de oorzaak aan de hand van onder andere een inventarisatie van de omstandigheden die kennelijk bevorderend zijn voor de groei van de bedoelde micro-organismen.

Het vermoeden bestaat, dat het probleem te wijten is aan een combinatie van factoren. Behalve om weersinvloeden gaat het ook om zaken als constructie (ontbreken van luifels aan daken), irresistentie van materialen (slechte kwaliteit van het cement of niet hard genoeg gebrande baksteen) alsmede luchtverontreiniging, lichtte het TI toe. Voor wat betreft het laatste wordt niet uitgesloten, dat micro-organismen meer groeikansen hebben gekregen, omdat het stikstofgehalte in de lucht groter is geworden als gevolg van de uitstoot van de intensieve veehouderij en het verkeer. Het researchinstituut voor bos- en landbouw in Denemarken bevestigt in ieder geval dat met name ook agrarische bedrijfsgebouwen in hoge mate last hebben van algengroei.

Een andere factor, waardoor het probleem in de hand wordt gewerkt is waarschijnlijk de in de afgelopen paar decennia doorgevoerde sterke warmte-isolering. Aan de buitenkant van gebouwen en woningen verdampt daardoor minder vocht en krijgen micro-organismen meer kans om zich te ontwikkelen.

De rapportage moet verder resulteren in een beschrijving van de belangrijkste algen- en mostypes en een kleurencatalogus, met behulp waarvan kan worden uitgemaakt door welke organismen daken en/of gevels in concrete situaties zijn aangetast. Tenslotte is het de bedoeling, dat het onderzoek duidelijkheid verschaft over de schade die de algenlagen toebrengen aan de bouwmassa en welke bestrijdingsmethodes in een gegeven geval het best kunnen worden ingezet.

Het TI laat het onderzoek uitvoeren door zowel bouwkundigen als biologen. Het rapport ligt in de tweede helft volgend jaar op tafel.

Reageer op dit artikel