nieuws

Communicatie tussen instanties Kenia probleem

bouwbreed Premium

Sanne Braakman en Annet Schepman zijn twee vierdejaars studenten Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. Zij zijn in het kader van hun derdejaarsproject drie maanden naar Kenia gegaan. In een persoonlijk verslag beschrijven zij hun bevindingen en ervaringen met een ander land en een afwijkende cultuur. Dit artikel sluit aan op het vrijdag in Cobouw geplaatste artikel ‘Opslag in zand levert water van goede kwaliteit’ van de groep studenten Civiele Techniek.

In Kenia is samengewerkt met de NGO (Non Gouvernmental Organisation) Sasol, die zich bezighoudt met het bouwen van zanddammen voor de watervoorziening in een gedeelte van Kitui District. Dit is een gebied ten oosten van Nairobi, ongeveer ter grootte van Nederland. Aangezien hier sprake is van droogte en onvoorspelbare regenval, is er grote behoefte aan waterbronnen.

Het project was oorspronkelijk gericht op de ontwikkelingsplannen en specifiek de plannen met betrekking tot de watervoorziening. Eenmaal in Kenia aangekomen, bleek niet alles wat op afstand bedacht was even goed aan te sluiten bij de situatie in Kitui District. In samenspraak met verschillende mensen ter plaatse, is de projectdoelstelling veranderd in het onderzoeken van de verschillende informatiestromen bij de hiërarchische niveaus in de gebieden waar Sasol zanddammen heeft geconstrueerd.

Inventarisatie

Maken van nieuw beleid in Kenia vergt het doorlopen van veel niveaus. Om plannen voor nieuw beleid te kunnen formuleren, worden de behoeftes van de bevolking (het laagste hiërarchische niveau) geïnventariseerd. Vijf niveaus hoger zijn die pas in beleidsplannen om te zetten. Om de plannen te implementeren moet het laagste niveau dan weer worden geïnformeerd.

De gang van zaken is op verschillende manieren onderzocht. Het gebruikelijke literatuuronderzoek leverde niet het gewenste resultaat. Er bleken te weinig echte beleidsplannen te zijn. De plannen worden allemaal door de overheid gemaakt en bevatten alleen gestelde doelen, maar geen implementatieproces.

Er zijn ook interviews op de laagste niveaus afgenomen, om de kennis van de beleidsplannen, de heersende behoeftes en de informatievoorziening te onderzoeken. Voor het afnemen van deze interviews is lokaal iemand ingehuurd. Veel te interviewen mensen op de laagste niveaus spreken namelijk geen Engels, maar uitsluitend de lokale taal Kikamba. De interviews zijn afgenomen in gebieden waar Sasol zanddammen heeft gebouwd. Bovendien is een aantal interviews afgenomen in een gebied zonder zanddammen. Dit om de gang van zaken rondom de bouw van zanddammen te kunnen vergelijken met andersoortige projecten.

Hartverwarmend

Tenslotte hebben wij zelf interviews afgenomen met politici van Kitui District en een niveau lager, de divisies, om een beeld te krijgen van hun kennis en hun rol in de informatievoorziening, aangezien zij ongeveer in het midden van het proces zitten.

Bepaalde onderdelen van ons onderzoek zijn teleurstellend verlopen. Zo hadden we aan het eind van het onderzoek een brainstormsessie georganiseerd waarin met mensen van de verschillende hiërarchieke niveaus gebrainstormd zou worden over de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) van de informatiestromen. Van de twintig genodigden kwam er helaas maar één opdagen. Geen brainstormsessie dus.

Op zich is dit voorval typerend voor het werken in een land als Kenia. Je krijgt te maken met andere normen en waarden, andere gewoontes en omgangsvormen. Ook bijvoorbeeld de afspraken met politici. Die hebben geen van alle op de afgesproken tijd plaats gehad. Ons is opgevallen dat de mensen hier niet aan agendabeheer doen, maar de afspraak met je maken is geen probleem. Kortom, bij ons is de indruk ontstaan dat hier met minder verantwoordelijkheidsgevoel wordt gewerkt. Daarbij wordt tijd in Kenia veel minder efficiënt besteed dan in Nederland.

Maar we hebben ook hartverwarmende taferelen meegemaakt. Bij het afnemen van interviews bij de bevolking was het vriendelijkheid ten top en iedereen wil je helpen. Er is dan ook niemand geweest die geweigerd heeft aan een interview mee te werken. Als we bij mensen thuis kwamen, werd er te allen tijde, hoe arm men het ook had, iets te eten aangeboden. Kinderen waren wel nieuwsgierig maar bleven in het begin vaak wat op afstand. Velen hadden nog nooit een blanke gezien. Die waren kennelijk wel angstaanjagend.

De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat beleidsplannen gemaakt door de regering niet doordringen tot de laagste niveaus. De mensen zeggen er totaal geen weet van te hebben. Politici zeggen daarentegen dat ze de laagste niveaus zeker wel raadplegen en dat projecten alleen geïnitieerd worden als de behoefte is aangetoond. De laagste niveaus zijn zich intussen niet bewust van enige raadpleging. Wel heeft de meerderheid het idee dat de juiste personen open staan voor informatie en er met gegeven informatie iets wordt gedaan. In sommige gebieden ontbreken echter de personen aan wie behoeften kunnen worden overgebracht en dat geeft problemen. Ook het omzetten van behoeften in projecten levert problemen op. Die worden voornamelijk veroorzaakt door een tekort aan resources (met name geld en materiaal).

Analfabetisme

Over de aanleg van zanddammen zijn de mensen echter tevreden. De voordelen ondervinden ze aan den lijve: de afstand die ze moeten afleggen om water te halen vermindert na aanleg van een dam meestal aanzienlijk.

De bouw zelf verloopt niet altijd vlekkeloos. Een gehele gemeenschap wordt geacht aan de bouw mee te werken. Soms was er echter gebrek aan medewerking omdat de gemeenschap van tevoren de voordelen niet inzag. Bepalend daarbij is doorgaans een gebrek aan kennis, veelal veroorzaakt door analfabetisme.

Algehele conclusie van het onderzoek kan zijn dat voor een verbetering van de formulering en de implementatie van beleidsplannen er meer samengewerkt zou moeten worden tussen de verschillende niveaus. Door een nauwere samenwerking zullen de informatiestromen optimaler verlopen, wat de ontwikkeling van het gebied ten goede zal komen.

‘Je krijgt te maken met andere omgangsvormen’

Reageer op dit artikel