nieuws

Bestrijding faalkosten vereist gedegen analyse

bouwbreed

De discussie over faalkosten is weer actueel. Wil je als bedrijf faalkosten reduceren, dan moet je weten hoe groot die kosten zijn en waardoor ze worden veroorzaakt. Dit artikel gaat in op het meten en analyseren van faalkosten. Daarna komen strategieën ter reductie van faalkosten aan bod.

Met de steun van de SBR, brancheorganisaties en enkele ministeries zijn de afgelopen maanden meerdere onderzoeksrapporten verschenen die betogen dat de bouw ‘om moet’.

Deze aandacht kent meerdere oorzaken. De groei van de productiviteit van de bouwsector blijft al jaren achter bij andere industrietakken. Dit leidt tot een slecht imago van de bouw met als gevolg onvoldoende instroom op de arbeidsmarkt. Ook de consument wordt steeds kritischer over de geleverde kwaliteit en dienstverlening.

In de discussie die tot nu toe over dit onderwerp wordt gevoerd, is er nogal wat verwarring over het begrip faalkosten en wordt getwist over de meetbaarheid en de hoogte ervan. Er is behoefte aan heldere begrippen, eenvoudige manieren om faalkosten te meten en analysemethoden die kunnen leiden tot een evenwichtige aanpak voor de bestrijding van faalkosten.

Iedereen kent voorbeelden van faalkosten. Precies de vinger op de zere plek leggen is minder eenvoudig. Faalkosten zijn extra kosten die ontstaan door een afwijking in het bouwproces. Het toont zich in het negatieve verschil tussen begrote en bestede eigen productiekosten (dat wil zeggen exclusief het inkoopresultaat). Het meten van faalkosten van een bouwproject wordt hierdoor eenvoudig. Ieder professioneel financieel verslag van een bouwproject maakt deze afwijking zichtbaar. In de praktijk wordt het zicht op faalkosten echter versluierd, omdat tegenover negatieve afwijkingen ook positieve staan. Dit zijn de incidentele kostenvoordelen die een projectteam weet te realiseren door een grotere efficiency of marge in de begroting. Bij meting van faalkosten moeten de projectresultaten dus uitgesplitst worden naar positieve en negatieve afwijkingen. De faalkosten, samen met de incidentele efficiencyvoordelen, zijn het verbeterpotentieel van een bedrijf. Benutting van dit verbeterpotentieel vraagt om reductie van faalkosten, maar ook om het structureel maken van de efficiencyvoordelen.

Voor het meten van dit verbeterpotentieel heeft Coficient, in opdracht van SBR, een computerprogramma ontwikkeld: IVET. Dit maakt de omvang en de trend van het verbeterpotentieel zichtbaar en helpt bij de analyse van oorzaken.

Ieder bedrijf dat faalkosten wil terugdringen moet daarvoor een eigen aanpak ontwikkelen. Daarvoor is een gedegen analyse nodig van de omstandigheden waaronder projecten succesvoller kunnen. Een simpel procesmodel, dat uitgaat van de gedachte dat ieder proces een schakel is tussen in- en output, is daarvoor goed bruikbaar. De kwaliteit van de output, ofwel het succes van het project, is afhankelijk van enkele voorwaarden. Zo is er de kwaliteit van de interne randvoorwaarden die een bedrijf voor een succesvol project weet te creëren, bijvoorbeeld vakmanschap en de motivatie van de projectteammedewerkers en de kwaliteit van hun tools. Ook gaat het om de kwaliteit van de samenwerking met alle participanten en belanghebbenden van het project (de juiste externe randvoorwaarden), bijvoorbeeld de samenwerking tussen ontwerp, productie en toelevering. En tot slot het managen van het proces zelf. Dat wil zeggen een goed projectplan met een projectmanagement dat tijdig anticipeert op mogelijke afwijkingen.

Op basis van dit analysemodel zijn er drie aansluitende verbeterstrategieën te benoemen: het verbeteren van de interne randvoorwaarden, van de externe randvoorwaarden en van het procesmanagement.

In volgende artikelen zal iedere strategie verder worden uitgewerkt.

Adrie Buur, directeur van het EIB, betoogt begin juli 2001 in Cobouw dat faalkosten een deel zijn van de omzet en dus – macro-economisch gezien – geen reden om je druk over te maken. Volgens de hierboven gegeven definitie heeft Buur het niet over faalkosten, maar over het incidenteel efficiencyvoordeel. Faalkostenreductie verhoogt de rentabiliteit van het bedrijf direct. Het structureel maken van efficiencyvoordelen biedt de kans op een duurzaam concurrentievoordeel. Het geeft immers de mogelijkheid tot meer value for money en daarmee meer klanttevredenheid, meer plezier in het werk en op termijn ook een beter imago voor de branche.

Maar verbeterpotentieel is nog geen verbeterrendement. Daarvoor zijn een goed plan, investeringen en tijd nodig.

Dit artikel is het eerste van een serie van vier over de praktische aanpak van faalkosten.

‘Ieder bedrijf moet eigen aanpak ontwikkelen’

Reageer op dit artikel