nieuws

Twee leden Christelijke Volkspartij: De maat is vol

bouwbreed

In het Belgische grensgebied met Nederland klinkt de laatste tijd steeds luider het bekende gezegde ‘Eigen volk eerst’, waarop tot nu toe alleen het extreem-rechtse Vlaams Blok een patent scheen te hebben. Het Blok bedoelt met zijn discriminerende slogan de buitenlandse gastarbeiders, die het gerepatrieerd wil zien naar hun land van herkomst. In het noorden van België zijn de Nederlanders meer en meer de kop van jut omdat ze ‘met behulp van de Nederlandse fiscus’ bouwgronden en woningen wegkapen voor de neus van de lokale Vlaamse bevolking.

Vooral in het noorden van de provincie Antwerpen en een groot deel van Belgisch-Limburg zijn de afgelopen tientallen jaren duizenden kapitaalkrachtige Nederlanders om fiscale redenen neergestreken. Ze omzeilen daarmee onder andere de vermogensbelasting, die in België niet bestaat. De Nederlanders hebben er tot ergernis van de modaal verdienende Vlamingen vaak de beste plekjes ingenomen en gezorgd voor een aanzienlijke stijging van de woning- en grondprijzen. Maar wettelijk kon de Nederlandse immigranten niets in de weg worden gelegd.

Des te luider klinkt sedert een paar weken de roep om paal en perk te stellen aan een nieuwe invasie van modaalverdienende Nederlanders, die sedert 1 januari in volle gang is. Vanaf die datum mogen Nederlanders die in eigen land werken en in België wonen, de hypotheekrente van hun woning fiscaal volledig aftrekken. Een voordeel dat de Vlamingen in eigen land niet kennen.

Noodsituatie

Voor Veerle Heeren en Ludwig Caluwé twee leden van Vlaamse parlement voor de Christelijke Volkspartij (CVP) die oppositie voert tegen de “paarsgroene” coalitie in Vlaanderen, is de maat vol. Via het Vlaamse parlement moet de Hollanders een definitief halt worden toegeroepen ten voordele van de lokale bevolking. Volgens Caluwéis er sprake van een ware noodsituatie. “In mijn woonplaats Essen, pal op de grens, zijn de prijzen voor bouwgrond in korte tijd met 50 procent gestegen. Een prijs van 7000 Belgische frank (fl. 390) per vierkante meter is geen uitzondering meer.” Van 1990 tot 1998 is de bouwgrondprijs in Vlaanderen gemiddeld met maar liefst 86 procent gestegen van 930 frank (fl. 52) naar 1716 frank (fl. 96) per vierkante meter.

In het arrondissement Maaseik met een flink aantal grensgemeenten met Nederlandse toeloop, stegen de prijzen de laatste vijf jaar met gemiddeld 132 procent, terwijl de gemiddelde stijging alleen al in 2000 in de streek Essen-Malle-Ranst bijna 30 procent bedroeg. En in de eerste helft van dit jaar stegen de prijzen in Vlaanderen gemiddeld al met 10 procent.

Bij Immo Debacko in Essen staan villa’s te koop op kavels van 500 tot 600 vierkante meter voor prijzen rond de 13 miljoen frank (ruim fl. 700.000), die elders met moeite de helft van deze prijs zouden halen.

De Nederlandse enclaves in het grensgebied rijzen als paddestoelen uit de grond. In Hamont-Achel onder Eindhoven werden vorig jaar 75 huizen verkocht, 40 daarvan aan Nederlanders. Van de 64 verkochte bouwpercelen gingen er 22 naar Nederlanders. In Overpelt in Limburg vielen onlangs 16 van de 17 verkochte percelen in handen van Nederlanders. In het centrum van Overpelt heeft de gemeente onlangs de verkavelingsprocedure stopgezet omdat 58 van de 60 percelen in handen van Nederlanders dreigden te komen.

“Recht op wonen”

Caluwé “Wij als CVP stellen dan ook voor dat gemeenten die getroffen worden door buitensporig hoge prijzen of prijsstijgingen voor bouwgronden en huizen, het recht op wonen op hun grondgebied afhankelijk kunnen maken van een woningvergunning. Als voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke woonvergunning stellen de parlementsleden voor dat het inkomen van de aanvrager onder een bepaald maximum ligt. Ook moet de aanvrager een maatschappelijke of economische binding met de gemeente hebben, d.w.z. er minstens twee jaar wonen of voordien tenminste zes jaar hebben gewoond of er minstens drie dagen per week werken.”

Resolutie

Behalve met het instrument van een woonvergunning, waarvan de voorwaarden voor nieuwe Nederlandse ‘inwijkelingen’ moeilijk te vervullen zijn, willen de twee CVP-parlementsleden de Hollandse invasie ook nog eens te lijf met een resolutie die het Vlaamse parlement zou moeten aannemen. Veerle Heeren: “Wij vragen in deze resolutie dat het aantal sociale koopwoningen wordt uitgebreid en dat de koop van een eerste eigen woning financieel beter wordt ondersteund. Maar we willen vooral de oprichting van een grondbank, waarmee het aanbod van bouwgronden en woningen kan worden geregeld om de betaalbaarheid te garanderen.”

Vrijheidsbeperking

Een eerder voorstel voor een woningvergunning van het tweetal werd door de Raad van State verworpen. De rechters buigen zich nu over de nieuwe, tweede versie, die een kopie lijkt van de sedert 1947 in Nederland bestaande woonruimtewet, die alles te maken had met de toen heersende woningnood. Tien jaar geleden verwierp de Raad van State al eens een voorkeursregeling voor de lokale Vlaamse bevolking in de gemeenten rond Brussel om een invasie van Franstaligen tegen te gaan.

De partijen van de paarsgroene Vlaamse regering hebben tot nu toe niet veel sympathie getoond voor het initiatief van de twee CVP-parlementsleden. De liberalen (VLD), die de dienst uitmaken in de Vlaamse regering zijn tegen een woonvergunning. Een VLD-woordvoerder: “Wij vinden een woonvergunning een te grote beperking van de vrijheid.” Zelfs de meeregerende socialisten en groenen zien de woonvergunning niet zitten.

Uit de hand

CVP-parlementslid Veerle Heeren: “Maar als de Raad van State de nieuwe versie van ons voorstel goedkeurt, zullen de Vlaamse regering en de meerderheid moeilijk anders kunnen. Ze zullen toch iets moeten doen om de toestand niet helemaal uit de hand te laten lopen.”

Caluwéwuift alle beschuldigingen als zouden zij de Nederlanders willen discrimineren, van de hand: “Wat wij voorstellen geldt niet alleen voor Nederlandse inwijkelingen maar óók ook Vlamingen van elders die zich in bepaalde grensgemeenten willen vestigen. Ook zij moeten aan de voorwaarden van de woonvergunning voldoen.” In Overpelt 58 van de 60 kavels naar Nederlanders

Reageer op dit artikel