nieuws

Overlast van snelweg kost miljarden

bouwbreed

Oplossing van geluids- en andere milieuproblemen langs snelwegen gaat het Rijk vele miljarden guldens kosten. Rijkswaterstaat heeft een onderzoek verricht naar de grootste knelpunten. Dat is op een haar na klaar, maar het wordt pas uitgebracht als duidelijk is wat er verder mee moet gebeuren.

Volgens PvdA-Kamerlid Dijsselbloem blijkt uit het onderzoek dat er tientallen plekken in het land zijn waar sprake is van een te hoge geluidsbelasting van woonwijken en teveel luchtverontreiniging. Hij heeft vorig jaar bij de behandeling van het Meerjaren Programma voor Infrastructuur en Transport in de Tweede Kamer met een motie om de inventarisatie gevraagd. De PvdA wil dat minister Netelenbos snel komt met een meerjarenplan voor de aanpak van de problemen.

“Het is een zeer kostbare zaak, maar we hoeven het niet in één jaar op te lossen. We moeten er echter wel mee beginnen, ook al vanwege de strengere Europese normen voor luchtkwaliteit”, zegt Dijsselbloem.Hij verwacht dat het kabinet zich eerst over het onderzoek van Rijkswaterstaat zal moeten buigen, alvorens het naar buiten kan.

Dijsselbloem wilde de inventarisatie omdat het Rijk tot nu toe volgens de wet niet verplicht is in te grijpen als sprake is van ernstige geluidshinder of luchtvervuiling. Alleen als sprake is van reconstructie van een weg moet Verkeer en Waterstaat ervoor zorgen dat de nieuwe situatie voldoet aan de normen. Probleem is echter dat veel wegen al lange tijd niet meer zijn gereconstrueerd, terwijl het verkeer wel is toegenomen. Daar komt bij dat de aanleg van plusstroken en spitsstroken niet wordt gezien als een reconstructie, maar wel meer verkeer mogelijk maakt.

Hengelo heeft geprobeerd via een bestemmingsplan af te dwingen dat het Rijk maatregelen zou treffen om de geluidhinder van de A1 in te dammen. Dat is niet gelukt, omdat de arrondissementsrechtbank in Almelo in een geschil tussen de gemeente en Rijkswaterstaat oordeelde dat een bestemmingsplan nooit zwaarder kan wegen dan de wet.

Verantwoordelijk

Overigens maakt Dijsselbloem zich zorgen over een andere uitspraak die de rechter in Almelo in dit verband heeft gedaan.Die komt erop neer dat niet de wegbeheerder, maar individuele gebruikers van de weg verantwoordelijk zijn voor de overlast. De rechter vindt het toelaatbaar dat in een bestemmingsplan beperkingen worden opgelegd aan die individuele gebruikers. Die beperkingen mogen niet worden opgelegd aan de beheerder.

Voor Dijsselbloem en zijn PvdA-collega Depla is dit aanleiding geweest schriftelijk vragen te stellen aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Reageer op dit artikel