nieuws

Lawaairegel wijkt voor verbeterplan

bouwbreed Premium

Den Haag krijgt als eerste gemeente in Nederland officieel toestemming de normen voor verkeers- en industrielawaai aan de laars te lappen. Op die manier wordt het mogelijk bij de Tweede Haven van Scheveningen woningen te bouwen en tegelijk recreatieve voorzieningen te realiseren.

Minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft Den Haag toestemming gegeven gebruik te maken van een clausule in de Experimentenwet Stad & Milieu. Zo wordt het onder meer mogelijk om behalve de woningen ook een aanlegplaats te maken voor sportvissers. Deze recreatieve voorziening veroorzaakt meer geluidsoverlast dan in een woonomgeving onder normale omstandigheden toelaatbaar is.

Minister Pronk heeft begrip voor de veranderende omstandigheden rond de haven van Scheveningen, vroeger uitsluitend gericht op visserij en handel. Nu wordt een vermenging van functies nagestreefd.

Op dit moment zijn 24 gemeenten bezig in het kader van de Experimentenwet Stad & Milieu ervaring op te doen met een integrale aanpak,die is gericht op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in bepaalde stadsdelen. Uitgangspunt is niet dat per definitie een overschrijding van de normen moet plaatsvinden. Het gaat er wel om dat in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gekeken naar de milieuconsequenties van de verbeterplannen. In eerste instantie is het de bedoeling de ontwikkelingen te realiseren binnen de bestaande wet- en regelgeving. Als dat onmogelijk is kan een gemeente van de wettelijke normen afwijken. Voorwaarde is wel dat het milieuverlies elders in het betreffende gebied wordt gecompenseerd, door het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Ter compensatie van het overschrijden van de normen bij de haven van Scheveningen zal Den Haag onder meer extra isolerende maatregelen treffen om burenlawaai te voorkomen. Ook gaat de gemeente de openbare ruimte in overleg met de bewoners inrichten.

De verwachting is dat in de toekomst meer gemeenten toestemming krijgen de normen voor industrie- en verkeerslawaai in bepaalde gebieden te overschrijden. Voorwaarde is wel dat dat gebeurt op een zorgvuldig geplande wijze.

Reageer op dit artikel