nieuws

Verloedering van bedrijfsterreinen voortaan meetbaar

bouwbreed

Veroudering van bedrijventerreinen kan worden tegengegaan als de grond niet aan individuele bedrijven wordt verkocht, maar in langdurige concessie wordt uitgegeven. Een gespecialiseerde eigenaar/beheerder van het terrein kan er dan voor zorgen dat de opstallen en de omgeving op de lange termijn courant blijven.

Dit schrijft het Centraal Plan Bureau in een studie naar de veroudering van bedrijventerreinen. Daarin wordt een aantal suggesties gedaan die de discussie over de grondmarkt van bedrijven kunnen stimuleren. Ook komt het CPB met voorstellen hoe een monitor kan worden opgezet om de veroudering van bedrijventerreinen op een voor het hele land vergelijkbare wijze in kaart te brengen (verouderingsmonitor) en een monitor waarmee de effecten van investeringen in verouderde terreinen (herstructureringsmonitor) kunnen worden gemeten.

De studie heeft plaatsgevonden in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en VROM. In een begeleidende brief schrijft staatssecretaris Ybema van Economische Zaken dat hij een handreiking laat opstellen als hulpmiddel voor publieke en private partijen die collectief het beheer van bedrijventerreinen ter hand willen nemen. Dat gebeurt aan de hand van tien cases. De handreiking moet dit najaar gereed zijn.

Eenzesde van alle bedrijventerreinen voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Het gaat om 10.000 hectare. Staatssecretaris Ybema vindt de herstructurering in eerste instantie een taak van gemeenten en provincies, omdat die er direct belang bij hebben. Hij erkent echter dat op dit moment sprake is van een zodanige situatie dat het Rijk tijdelijk moet bijspringen. Dat gebeurt al middels een aantal subsidieregelingen. Bovendien komen er extra gelden beschikbaar voor economische structuurversterking (ICES).

Selectief

Ybema schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de ICES- gelden selectief wil inzetten en wil aanvullen met prikkels tot andere eigendoms- en beheersstructuren, efficiënter ruimtegebruik en een zodanige publiek-private rolverdeling dat regio’s op termijn zelf het probleem van de veroudering weer in de hand kunnen houden.

Wat betreft het intensief ruimtegebruik op bedrijfsterreinen constateren zowel de CPB-studie als Ybema dat herstructurering tot nu toe nog slechts in zeer beperkte mate heeft geleid tot ruimtewinst. Het kabinet heeft besloten te onderzoeken hoe belemmeringen op dit gebied uit de weg kunnen worden geruimd. Dat is ook van groot belang voor het welslagen van het grotestedenbeleid.

Reageer op dit artikel