nieuws

Premie terug bij tijdelijk werk in ander EU-land

bouwbreed

Een geval: ‘Ik heb enige jaren in Duitsland gewerkt. Vanaf juli 2000 werk ik weer bij een aannemer in Nederland. Dat tweede halfjaar verdiende ik een belastbaar inkomen van 40.000 gulden. Daarover heeft mijn Nederlandse werkgever 29,4 procent premies volksverzekeringen ingehouden en afgedragen (11.760 gulden). Is dat juist? Want ik heb toch maar een halfjaar in Nederland gewerkt. En in Duitsland zijn ook al Duitse premies volksverzekeringen betaald.’

Er vindt nu dubbele heffing plaats. De loonbelasting is met de premie volksverzekeringen in de tarieven gecombineerd.

In de eerste twee schijven van de tabel inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen zit een heffing van 29,4 procent premies voor de AOW (Algemene Ouderdomswet), Anw (Algemene nabestaandenwet, en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De loonbelasting bedraagt 4,5 procent in de eerste en 8,55 procent in de tweede schijf. U kunt dat zelf nergens uit herleiden. De eerste twee schijven bedragen over het belastingjaar 2000 tezamen 48.994 gulden met een maximumheffing premie volksverzekeringen van (29,4 procent) 14.404 gulden. Ongeacht de arbeidsduur in Nederland werd tot nu toe altijd door de werkgever het premiemaximum ingehouden en afgedragen.

Hoge Raad

Op 14 maart heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen de belastingdienst en een belastingplichtige in precies zo’n zelfde kwestie, waarbij de belastingplichtige niet het volle kalenderjaar in Nederland had gewerkt. Het ging erom of de belastingplichtige het maximum premiepercentage volksverzekeringen moest betalen, of tijdsevenredig, naar rato van het aantal maanden dat hij ook daadwerkelijk in Nederland had gewerkt.

Tijdsevenredig

De Hoge Raad besliste dat de heffingssystematiek premies volksverzekeringen die Nederland toepast in strijd is met het recht van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Als iemand met een EU-nationaliteit tijdens het kalenderjaar maar gedeeltelijk sociaal verzekerd is geweest in Nederland (in uw situatie zes maanden) moet ook het premiemaximum voor de volksverzekering tijdsevenredig worden betaald. Uw werkgever heeft over het halfjaar dat u in Nederland werkte 11.760 gulden premies volksverzekeringen ingehouden en afgedragen, alsof het een volledig kalenderjaar betrof. U heeft in 2000 maar zes maanden in Nederland gewerkt. Dus heeft u recht op een teruggaaf van 5880 gulden.

U kunt met een beroep op de uitspraak van de Hoge Raad bij de belastingdienst een verzoek om vermindering indienen of bezwaar maken tegen de aanslag als die wordt opgelegd. Indien aanslagen over voorgaande belastingjaren (1999 of 1998) nog niet definitief zijn opgelegd en u werkte in die jaren tijdelijk in een andere lidstaat en in Nederland, dan kunt u alsnog over die kalenderjaren voor uw Nederlandse periode tijdsevenredig een verzoek om vermindering premies volksverzekeringen indienen.

Heeft u geen aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen over het jaar waarin u gedeeltelijk in Nederland en in een andere EU-lidstaat werkte, dan kunt u via een T-formulier de teveel in Nederland betaalde premies volksverzekeringen terugvorderen.

Eric Zwartkruis,Ernst & Young Ondernemersservice, Arnhem. Telefoon (026) 320 95 00.

Reageer op dit artikel