nieuws

‘Doelmatig gebruik van ruimte moet uitgangspunt zijn’

bouwbreed

AVBB en NVTB schrijven in hun alarmbrief aan de leden van de regering te beseffen dat doelmatig gebruik van de ruimte noodzakelijk is. Dit betekent dat het ruimtebeslag van ontgrondingen geminimaliseerd zal moeten worden en winning gecompenseerd door landschappelijke of recreatieve meerwaarde toe te kennen aan ontgravingen. Dat laatste gebeurt overigens al op grote schaal.

Een en ander betekent wel, dat er meer aandacht moet zijn voor alternatieven als winlocaties op zee en het IJsselmeer, het gebruik van secundaire grondstoffen en materiaalarm ontwerpen. Aan die alternatieven kleven echter de nodige onzekerheden, terwijl het benodigde onderzoek en daadwerkelijk toepassen van alternatieve grondstoffen financieel op beperkingen stuit.

Fonds

Om dat laatste te verhelpen, komen beide organisaties met het idee van het stimuleringsfonds. Groot voordeel daarvan ten opzichte van een belasting op delfstoffen is alleen al dat die belasting in de algemene middelen verdwijnt, terwijl het fonds gericht geld kan inzetten voor het vinden van alternatieven en stimulering van de toepassing daarvan.

Wat de inningsgrondslag betreft, denken de organisaties aan koppeling aan het vergunningstelsel van de Woningwet respectievelijk Wet ruimtelijke ordening. De bijdrage kan worden gerelateerd aan de omvang in geld van het bouwwerk, het ruimtebeslag of het gewicht.

Verduurzaming

De besteding van de gelden moet in hun ogen gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan de verdere verduurzaming van de bouw.

Heel concreet denken zij daarbij onder meer aan onderzoek naar inzet van alternatieve grondstoffen en materialen, onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame bouwsystemen en methoden als bijdrage aan de reductie van grondstoffen en premiëring van het toepassen van granulaten in bouwwerken.

Beide organisaties schrijven te beseffen dat doelmatig gebruik van de ruimte noodzakelijk is. Dat betekent dat het ruimtebeslag van ontgrondingen geminimaliseerd zal moeten worden en winning gecompenseerd door landschappelijke of recreatieve meerwaarde toe te kennen aan ontgravingen. Dat laatste gebeurt overigens al op grote schaal.

Reageer op dit artikel